X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Мельник Ірини Олексіївни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
13.11.2023
5/ко-23
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Мельник Ірини Олексіївни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Гацелюка В.О.,

членів Комісії: Коліуша О.Л., Мельника Р.І. (доповідач),

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Мельник Ірини Олексіївни на відповідність займаній посаді,

встановила:

Указом Президента України від 29 вересня 2016 року № 425/2016 Мельник Ірину Олексіївну призначено на посаду судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області строком на п’ять років. Присягу складено суддею 15 грудня 2016 року.

Згідно з пунктом 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

15 вересня 2017 року суддею подано до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України заяву щодо проведення стосовно неї кваліфікаційного оцінювання для підтвердження відповідності займаній посаді судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області.

Рішенням Комісії від 26 квітня 2018 року № 99/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання 180 суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Мельник І.О.

Згідно з частиною першою статті 83 Закону кваліфікаційне оцінювання проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з метою визначення здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними законом критеріями.

Відповідно до частини другої статті 83 Закону критеріями кваліфікаційного оцінювання є:

1) компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо);

2) професійна етика;

3) доброчесність.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення  затверджено  рішенням  Комісії  від  03  листопада  2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18) (далі – Положення).

Відповідно до пунктів 1, 2 глави 6 розділу II Положення встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та у сукупності.

Пунктом 11 розділу V Положення встановлено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється у разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала, більшого за 0.

Положеннями статті 83 Закону передбачено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією з метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними критеріями. Такими критеріями є: компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо), професійна етика, доброчесність.

Згідно зі статтею 85 Закону кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи:

  1. складення іспиту (складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання);
  2. дослідження досьє та проведення співбесіди.

Відповідно до положень частини третьої статті 85 Закону рішенням Комісії від 12 грудня 2018 року № 313/зп-18 призначено проведення тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей стосовно 2 479 суддів у межах кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Мельник І.О.

За підсумком тестувань особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей психологом складено висновок від 23 лютого 2019 року стосовно судді Мельник І.О.

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 року № 193-ІХ повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України було припинено, що унеможливило завершення процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно Мельник І.О.

Відповідно до пункту 21 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України завершує процедури кваліфікаційного оцінювання, розпочаті до набрання чинності Законом, за правилами, які діяли на день початку такого кваліфікаційного оцінювання. Судді, які за результатами цих процедур підтвердили свою здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді, не проходять процедуру кваліфікаційного оцінювання для підтвердження відповідності займаній посаді.

01 червня 2023 року сформовано повноважний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

З метою вирішення питання щодо продовження процедур оцінювання, передбачених Законом, рішенням Комісії від 20 липня 2023 року № 34/зп-23 здійснено повторний автоматизований розподіл справ між членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, зокрема, стосовно осіб, п’ятирічний строк призначення яких на посаду судді закінчився.

Відповідно до протоколу повторного розподілу між членами Комісії від 26 липня 2023 року справу Мельник І.О. розподілено члену Комісії Мельнику Р.І.

Співбесіду з Мельник І.О. призначено на 13 листопада 2023 року.

Під час проведення співбесіди та дослідження матеріалів суддівського досьє встановлено таке.

Главою 2 Розділу II Положення визначено показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення.

Відповідність cудді критерію професійної компетентності оцінено за такими показниками:

  1. Рівень знань у сфері права оцінено за результатами анонімного письмового тестування – Мельник І.О. набрала 77,625 бала.
  2. Рівень практичних навичок та умінь у правозастосуванні оцінено за результатами виконаного практичного завдання – Мельник І.О. набрала 80 балів.

На етапі складення іспиту суддя загалом набрала 157,625 бала, що становить 75,05 відсотка від максимально можливого бала, встановленого в межах цього іспиту.

Відповідно до пункту 9 Розділу V Положення мінімально допустимий бал іспиту під час кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді − 50 відсотків від максимально можливого бала, встановленого у межах цього іспиту.

  1. Ефективність здійснення правосуддя оцінено за показниками: загальна кількість розглянутих справ; кількість скасованих судових рішень та підстави їх скасування; інформація про рішення, постановлені за участі судді, що були предметом розгляду міжнародними судовими установами та іншими міжнародними організаціями, за результатами якого було встановлено порушення Україною міжнародно-правових зобов’язань; кількість змінених судових рішень та підстави їх

зміни; дотримання строків розгляду справ, зокрема кількість справ, розгляд яких триває понад встановлені законом строки; середня тривалість виготовлення повного тексту вмотивованого рішення, дотримання строків його виготовлення та оприлюднення в Єдиному державному реєстрі судових рішень; судове навантаження порівняно з іншими суддями у відповідному суді, регіоні з урахуванням інстанційності, спеціалізації суду та судді; підтверджена інформація щодо дотримання суддею засад і принципів здійснення правосуддя, встановлених процесуальним законом, конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, а також іншими міжнародно-правовими актами та зобов’язаннями; результати регулярного оцінювання; здійснення повноважень на адміністративних посадах, в органах суддівського врядування та самоврядування; інші дані щодо ефективності здійснення правосуддя суддею, отримані Комісією відповідно до Закону.

Комісією надано оцінку порушенню суддею строків надсилання тексту судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень, кількості скасованих та змінених судових рішень, навантаженню судді порівняно з іншими суддями у відповідному суді. За результатами дослідження досьє і співбесіди, з урахуванням пояснень судді цей показник оцінено у 60 балів.

  1. Діяльність щодо підвищення фахового рівня оцінено за показниками: підготовка та підвищення кваліфікації судді впродовж перебування на посаді; здійснення наукової та викладацької діяльності, участь у законопроєктній роботі; наявність наукових публікацій у сфері права; участь у професійних заходах (дискусіях, круглих столах, конференціях тощо); наявність наукового ступеня, вченого звання.

За результатами дослідження досьє і проведення співбесіди, з урахуванням пояснень судді та наданих підтверджувальних документів Комісія оцінила цей показник в 1 бал.

Таким чином, критерій професійної компетентності оцінено Комісією у 218,625 бала.

Відповідність судді Мельник І.О. критерію особистої компетентності визначено за показниками тестувань таких особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, як: когнітивні якості особистості (логічне мислення; абстрактне мислення; вербальне мислення; загальний показник), емотивні якості особистості (стресостійкість; емоційна стабільність; контроль емоцій; контроль імпульсів; патопсихологічні ризики), та мотиваційно вольові якості особистості (відповідальність; стійкість робочої мотивації; рішучість; дисциплінованість; кооперативність; здатність відстоювати власні переконання). Комісією оцінено ці показники на підставі висновку про підсумки тестувань, за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, і співбесіди у 47 балів.

Відповідність судді Мельник І.О. критерію соціальної компетентності визначено за показниками тестувань таких особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, як: комунікативність, організаторські здібності, управлінські властивості особистості, моральні риси особистості, а саме: чесність, порядність, розуміння і дотримання правил та норм, відсутність схильності до контрпродуктивних дій, дисциплінованість Комісією оцінено ці показники на підставі висновку про підсумки тестувань, за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, і співбесіди у 70 балів.

Відповідність судді Мельник І.О. критерію професійної етики визначено за показниками тестувань таких особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, як розуміння і дотримання правил та норм, здатність відстоювати власні переконання, дисциплінованість, повага до інших. Комісією оцінено ці показники на підставі висновку про підсумки тестувань, за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, і співбесіди у 35 балів.

Критерій професійної етики встановлено за такими показниками, як відповідність витрат і майна судді та членів його сім’ї, а також близьких осіб задекларованим доходам, відповідність судді вимогам законодавства у сфері запобігання корупції, політична нейтральність, дотримання поведінки, що забезпечує довіру до суддівської посади та авторитет правосуддя, дотримання суддівської етики, наявність обставин, передбачених пунктами 3, 5–8, 13 частини першої статті 106 Закону, інші дані, які можуть вказувати на відповідність судді критерію професійної етики. Комісією оцінено ці показники за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, і співбесіди у 140 балів.

Таким чином, критерій професійної етики оцінено Комісією у 175 балів.

Відповідність судді Мельник І.О. критерію доброчесності визначено за показниками тестувань таких особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, як чесність і порядність, відсутність контрпродуктивних дій, відсутність схильності до зловживань. Комісією оцінено ці показники на підставі висновку про підсумки таких тестувань, за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, і співбесіди у 20 балів.

Критерій доброчесності встановлено за такими показниками, як відповідність витрат і майна судді та членів його сім’ї задекларованим доходам, відповідність способу (рівня) життя судді та членів його сім’ї задекларованим доходам, відповідність поведінки судді іншим вимогам законодавства у сфері запобігання корупції, наявність обставин, передбачених пунктами 1, 2, 9–12, 15-19 частини першої статті 106 Закону, наявність фактів притягнення судді до відповідальності за вчинення проступків або правопорушень, які свідчать про недоброчесність судді, наявність незабезпечених зобов’язань майнового характеру, які можуть мати істотний вплив на здійснення правосуддя суддею, інші дані, які можуть вказувати на відповідність судді критерію доброчесності. Комісією оцінено ці показники за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, і співбесіди у 140 балів.

Таким чином, критерій доброчесності оцінено Комісією у 160 балів.

До Комісії 06 листопада 2023 року надійшов Висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність судді Мельник І.О. критеріям доброчесності та професійної етики (далі – Висновок).

У Висновку зазначено, що суддя Мельник І.О. умисно або внаслідок вочевидь недбалого ставлення до виконання своїх обов’язків повідомила недостовірні відомості у декларації доброчесності за 2017 рік, а саме не зазначила (пункт 22) про факт притягнення її до адміністративної відповідальності. У листі Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України від 17 травня 2018 року № 2986/27/01/3-2018 зазначається, що Мельник І.О. є особою, стосовно якої 25 вересня 2017 року Управлінням патрульної поліції в Рівненській області складено адміністративний протокол за скоєння адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 122 КУпАП. Накладено штраф у розмірі 425 грн., дата стягнення штрафу – 28 вересня 2017 року.

Враховуючи пояснення судді, що були надані нею під час співбесіди, Комісія дійшла висновку про відсутність умислу в діях судді. Зазначення у декларації доброчесності неправильної інформації є помилковим і зумовлено відсутністю на момент її заповнення роз’яснень щодо порядку заповнення такої декларації, які були затверджені рішенням Комісії від 24 вересня 2018 року № 205/зп-18.

У Висновку також зазначено, що Мельник І.О. у щорічній декларації за 2018 рік не вказала інформацію про право користування її чоловіка (ОСОБА_1) транспортним засобом – легковим автомобілем Toyota Avalon hybrid, 2014 року випуску. Згідно з витягом з Єдиного реєстру довіреностей чоловік судді мав довіреність (з 13 липня 2018 року до 13 липня 2020 року) від свого батька (ОСОБА_2) на вказаний транспортний засіб.

При цьому у виправленій електронній декларації за 2019 рік та в деклараціях за подальші роки суддя декларує цей транспортний засіб і зазначає датою набуття чоловіком права користування автомобілем - 10 січня 2019 року.

Окрім того, в Єдиному реєстрі довіреностей зазначається, що 08 червня 2022 року батько чоловіка судді видав довіреність до 08 червня 2025 року на вказане авто і чоловіку судді, і їй самій. Проте в щорічній декларації за 2022 рік Мельник І.О. зазначила, що право безоплатного користування належить лише чоловіку.

Під час співбесіди Комісією встановлено, що вказаний транспортний засіб з 2019 року перебуває у фактичному користуванні лише чоловіка судді – ОСОБА_1. Мельник І.О. вказаним автомобілем не користувалась, тому і в деклараціях про це зазначено не було.

Додатково до Висновку включено інформацію, яка сама по собі не стала підставою для Висновку, але потребувала пояснень з боку судді. Йшлося про закриття суддею Мельник І.О. справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 130 та 173-2 КУпАП, у зв’язку із закінченням на момент їх розгляд строку накладення адміністративного стягнення.

Під час співбесіди суддя Мельник І.О. зазначила, що довготривалий розгляд справ пов’язаний із неможливістю своєчасно повідомити сторони, які, за інформацією правоохоронних органів, ухилялися від явки у судове засідання, періодично переховуючись на тимчасово окупованих територіях.

При цьому Комісія враховує, що право особи, стосовно якої вирішується питання про притягнення до відповідальності, бути присутньою у судовому засіданні гарантовано чинним національним законодавством, міжнародними актами та практикою їх застосування.

Отже, підстави для висновку, що суддя при розгляді вказаних ГРД справ про адміністративні правопорушення допускала судову тяганину чи в інший спосіб без поважних причин зволікала із ухваленням рішень відсутні.

Окрім того, Комісія зауважує, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства (частина друга статті 5 Закону).

Статтею 13 Закону визначено, що судове рішення, яким закінчується розгляд справи в суді, ухвалюється іменем України. Судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України. Обов’язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається законом. Судові рішення не можуть бути переглянуті іншими органами чи особами поза межами судочинства, за винятком рішень про амністію та помилування.

У Висновках № 3 (2002) та № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів зазначено, що є неприйнятною можливість притягнення судді до відповідальності за здійснення своїх обов’язків, крім випадку умисного правопорушення при здійсненні судових функцій. Консультативна рада європейських суддів наголошує, що зміст конкретних судових рішень контролюється головним чином за допомогою процедур апеляції або перегляду рішень у національних судах та за допомогою права на звернення до Європейського суду з прав людини.

Тлумачення закону, оцінювання фактів та доказів, які здійснюють судді для вирішення справи, не повинні бути приводом для цивільної або дисциплінарної відповідальності, за винятком випадків злочинного наміру або грубої недбалості (пункт 66 Рекомендацій CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки).

Таким чином, оцінка законності судового рішення, перевірка тотожності обставин справи та правових висновків, зроблених за результатами розгляду відповідних справ, не належить до компетенції як ГРД, так і Комісії.

Отже, під час проведення співбесіди суддею Мельник І.О. надано пояснення, які Комісія вважає достатніми та такими, що не викликають обґрунтований сумнів у звичайної розсудливої людини.

Комісія при прийнятті рішення також враховує правову позицію, викладену у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 25 травня 2023 року № 640/31194/21, де зазначено, що висновок ГРД є лише думкою окремого кола осіб, яка не тягне за собою безпосередньо жодних кінцевих правових наслідків для судді (кандидата на посаду судді), щодо якого здійснюється оцінювання. Висновок ГРД покладає зобов’язання виключно на Комісію, яка має дати йому відповідну оцінку та врахувати або не врахувати під час прийняття остаточного рішення щодо судді (кандидата на посаду судді). Це вказує на те, що висновок ГРД не створює самостійних наслідків для судді, адже є проміжним етапом процедури підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя та є лише одним з можливих доводів, аналізуючи які сукупно з іншими доказами, Комісія має прийняти остаточне рішення щодо учасника процедури оцінювання.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області набрала 670,625 бала, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.

Таким чином, Комісія дійшла висновку щодо відповідності судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Мельник І.О. займаній посаді.

Відповідно до абзацу першого пункту 124 параграфа 9 розділу IІ Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді (відповідності судді займаній посаді) за наявності висновку Громадської ради доброчесності набирає чинності з дня його ухвалення у разі, якщо воно буде підтримане не менше ніж одинадцятьма членами Комісії згідно з абзацом другим частини першої статті 88 Закону, або у разі надходження до Комісії рішення Громадської ради доброчесності про скасування відповідного висновку до моменту його розгляду Комісією у пленарному складі.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 83-86, 93, 101, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положенням про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, Комісія

вирішила:

  1. Визначити, що суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Мельник Ірина Олексіївна за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді набрала 670,625 бала.
  2. Визнати суддю Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Мельник Ірину Олексіївну такою, що відповідає займаній посаді.
  3. Рішення набирає чинності відповідно до абзацу першого пункту 124 параграфа 9 розділу IІ Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
  4. Питання щодо підтримки цього рішення внести на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі.

Головуючий                                                                                                             В.О. Гацелюк

Члени Комісії:                                                                                                          О.Л. Коліуш

                                                                                                                                  Р.І. Мельник