X

Про реалізацію повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо тимчасового переведення (відрядження) суддів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
07.09.2023
78/зп-23
Про реалізацію повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо тимчасового переведення (відрядження) суддів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Ігнатова Р.М.,

членів Комісії: Богоноса М.Б., Волкової Л.М., Гацелюка В.О., Кидисюка Р.А., Коліуша О.Л., Мельника Р.І., Омельяна О.С., Пасічника А.В., Сабодаша Р.Б., Сидоровича Р.М., Чумака С.Ю., Шевчук Г.М.,

розглянувши питання реалізації повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо тимчасового переведення (відрядження) суддів,

встановила:

Статтею 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) передбачено, що суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Частиною першою статті 55 Закону визначено, що у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, припиненням роботи суду у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами, за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

У період дії надзвичайного чи воєнного стану і за умови зміни територіальної підсудності судових справ, що розглядаються у відповідному суді, в порядку, передбаченому частиною сьомою статті 147 цього Закону, суддя суду, територіальна підсудність справ якого змінюється, може бути без його згоди відряджений для здійснення правосуддя до суду, якому визначається територіальна підсудність справ, що перебували у провадженні суду, в якому працює суддя, а в разі відсутності вакансій у цьому суді – до іншого суду того самого рівня і спеціалізації.

Відповідно до частини п’ятої статті 55 Закону порядок відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, погодженим з Державною судовою адміністрацією України.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (зі змінами) затверджено Порядок відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення) (далі – Порядок).

Згідно з частиною сьомою статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у разі неможливості здійснення правосуддя судом з об’єктивних причин під час воєнного або надзвичайного стану, у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами може бути змінено територіальну підсудність судових справ, що розглядаються в такому суді, за рішенням Вищої ради правосуддя, що ухвалюється за поданням Голови Верховного Суду, шляхом її передачі до суду, який найбільш територіально наближений до суду, який не може здійснювати правосуддя, або іншого визначеного суду. У разі неможливості здійснення Вищою радою правосуддя такого повноваження воно здійснюється за розпорядженням Голови Верховного Суду. Відповідне рішення є також підставою для передачі усіх справ, які перебували на розгляді суду, територіальна підсудність якого змінюється.

Підпунктом 2 пункту 56 розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів» тимчасово встановлено, що в період дії надзвичайного чи воєнного стану та протягом 30 днів після дня його скасування (припинення) і за умови відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя, визначеного статтею 131 Конституції України, Голова Верховного Суду або особа, яка виконує повноваження Голови Верховного Суду, здійснює такі повноваження, зокрема, приймає рішення про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації та про дострокове закінчення відрядження судді. У період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України такі рішення приймаються без подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Положення абзацу другого частини другої статті 55 цього Закону щодо граничного строку відрядження судді не застосовуються.

Згідно з абзацом другим частини другої статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, якщо обставини, що були підставою відрядження судді, продовжують існувати, за зверненням голови суду, до якого суддя відряджений, та за згодою такого судді Вища рада правосуддя продовжує строк відрядження, але не більше ніж на один рік. Загальний строк відрядження не може перевищувати два роки.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України, заслухавши доповідача та обговоривши питання порядку денного, дійшла висновку про необхідність ініціювання питання про внесення змін до Порядку та звернення до Вищої ради правосуддя з метою врегулювання окремих питань відрядження судді, дострокового закінчення відрядження, а також питання про дострокове закінчення відрядження судді, який був відряджений Головою Верховного Суду в період відсутності повноважень Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України без зазначення строку відрядження, у зв’язку з необхідністю узгодження норм Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення) з чинним законодавством.

Керуючись статтями 92, 93, 101 Закону, Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

       1. Внести до Вищої ради правосуддя подання щодо внесення до Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (зі змінами), таких змін:

                 1) у пункті 2-3 розділу І після слів «з якого відряджений суддя» додати символи і слова «, або голови відповідного апеляційного суду (у разі відсутності голови суду, до якого або з якого відряджений суддя).»;

                 2) у розділі ІІ «Встановлення підстав для відрядження судді, продовження строку відрядження, дострокового закінчення відрядження судді»:

а) у пункті 1:

- в абзаці третьому після слів «припинення роботи суду» додати слова і символи «, зміна територіальної підсудності»;

б) пункт 1-2 доповнити новим абзацом такого змісту: «У разі неприбуття судді, якого відряджено (строк відрядження якого продовжено) до суду, протягом 10 робочих днів з моменту прийняття рішення ВРП відрядження вважається таким, що не розпочалося.»;

в) у пункті 2-2 після слів «з якого відряджений суддя» додати слова і символи
«, або голови відповідного апеляційного суду (у разі відсутності голови суду, до якого або з якого відряджений суддя).»;

г) пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту: «До повідомлення додаються документи, які підтверджують неможливість здійснення правосуддя або надмірний рівень судового навантаження у відповідному суді, а також копія звернення ініціатора відрядження.»;

ґ) пункт 4-1 доповнити новим абзацом такого змісту: «До повідомлення додаються документи, які підтверджують продовження існування обставин, що були підставою для відрядження судді.»;

д) пункт 4-2 доповнити новим абзацом такого змісту: «До повідомлення додаються документи, які підтверджують припинення обставин, що були підставою для відрядження судді, або зміни обставин у суді, з якого відряджений суддя.»;

е) пункт 5 викласти в такій редакції:

«У разі припинення роботи суду, зміни територіальної підсудності у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими обставинами в повідомленні Державної судової адміністрації України зазначаються найменування суду, в якому встановлені вказані підстави; обставини, які підтверджують наявність таких підстав; кількість і прізвища, імена, по батькові суддів, яких необхідно відрядити; найменування суду (судів), до якого (яких) можна відрядити таких суддів, із зазначенням кількості суддів у кожному суді, перелік судів того самого рівня і спеціалізації з найвищим рівнем судового навантаження та судів, у яких кількість суддів, які здійснюють правосуддя, становить 50 і менше відсотків кількості суддів, визначеної відповідно до статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», з інформацією про рівень навантаження в таких судах.»;

                 3) розділ III «Вирішення питання щодо внесення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України подання про відрядження судді або про дострокове закінчення відрядження судді» доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

                 «Попередній розгляд повідомлення Державної судової адміністрації України про необхідність відрядження судді або про дострокове закінчення відрядження судді здійснює доповідач, визначений автоматизованою системою визначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для підготовки до розгляду і доповіді справ, який перевіряє таке повідомлення з метою встановлення:

- наявності визначених законом підстав для відрядження судді (для повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді);

- наявності визначених законом підстав дострокового закінчення відрядження судді (для повідомлення про необхідність розгляду питання щодо дострокового закінчення відрядження судді);

- обґрунтування наявності надмірного рівня судового навантаження в суді, до якого суддя відряджається (для повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді);

- відсутності суттєвого впливу на середній рівень судового навантаження та доступ до правосуддя в суді, з якого суддя відряджається (для повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді).

                 У разі встановлення доповідачем невідповідності повідомлення вимогам цього Порядку він вносить на найближче засідання Комісії пропозицію про залишення без розгляду та повернення до Державної судової адміністрації України повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді або про дострокове закінчення відрядження судді. За таких обставин розміщення оголошення та надсилання повідомлення не здійснюється.»

                 4) в абзаці третьому пункту 3 розділу V Порядку слова «десяти днів» замінити словами «десяти робочих днів»;

                 5) розділ VІI «Прикінцеві положення» Порядку доповнити такими абзацами:

                 «Після відновлення повноважень Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Державна судова адміністрація України надсилає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України повідомлення про необхідність розгляду питання про дострокове закінчення відрядження судді, який був відряджений Головою Верховного Суду в період відсутності повноважень Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, без зазначення строку відрядження.

                 За результатами розгляду питання про дострокове закінчення відрядження судді, який був відряджений Головою Верховного Суду в період відсутності повноважень Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, без зазначення строку відрядження Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює одне з таких рішень:

           - про внесення до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження судді та відрядження судді до суду, в який він був відряджений Головою Верховного Суду в період відсутності повноважень Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на строк, визначений у статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;

           - про внесення до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження судді.

                 Державна судова адміністрація України надсилає повідомлення про необхідність розгляду питання про дострокове закінчення відрядження судді, який був відряджений Головою Верховного Суду в період відсутності повноважень Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цими змінами у розділі VII Порядку.

                 У повідомленні Державної судової адміністрації України про необхідність розгляду питання про дострокове закінчення відрядження судді, який був відряджений Головою Верховного Суду в період відсутності повноважень Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, зазначаються: найменування суду, до якого суддю відряджено; обставини, які підтверджують наявність підстав відрядження; прізвище, ім’я, по батькові судді, якого відряджено; про можливість відрядження судді до суду, в який він був відряджений Головою Верховного Суду в період відсутності повноважень Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, на строк, визначений у статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», та інші відомості, які може бути взято до уваги при прийнятті рішення.»

           2. Звернутися до Державної судової адміністрації України за погодженням зазначених у цьому рішенні змін до Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення).

           3. Копію цього рішення направити до Вищої ради правосуддя та Державної судової адміністрації України.

 

Головуючий                                                                                                             Р.М. Ігнатов

Члени Комісії:                                                                                                         М.Б. Богоніс

                                                                                                                                  Л.М. Волкова

                                                                                                                                  В.О. Гацелюк

                                                                                                                                 Р.А. Кидисюк

                                                                                                                                 О.Л. Коліуш

                                                                                                                                 Р.І. Мельник

                                                                                                                                 О.С. Омельян

                                                                                                                                 А.В. Пасічник

                                                                                                                                  Р.Б. Сабодаш

                                                                                                                                  Р.М. Сидорович

                                                                                                                                  С.Ю. Чумак

                                                                                                                                  Г.М. Шевчук