X

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
14.09.2023
95/зп-23
Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Ігнатова Р.М.,

членів Комісії: Волкової Л.М., Гацелюка В.О., Кидисюка Р.А., Коліуша О.Л., Мельника Р.І., Омельяна О.С., Пасічника А.В., Сабодаша Р.Б., Сидоровича Р.М., Шевчук Г.М.,

розглянувши питання про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів,

встановила:

Згідно з частиною першою статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) конкурс на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідно до Закону та положення про проведення конкурсу.

Частиною третьою статті 79 Закону передбачено, що для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про його оголошення, розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному вебсайті і вебпорталі судової влади та публікує її у визначених нею друкованих засобах масової інформації не пізніш як за місяць до дня проведення конкурсу.

Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді затверджено рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (зі змінами, далі – Положення).

Відповідно до пункту 2.1 Положення конкурс оголошується на підставі рішення Комісії. Рішення про проведення конкурсу ухвалюється на засіданні Комісії у пленарному складі.

Згідно з пунктом 2.3 Положення в оголошенні про конкурс зазначаються:

1) найменування судів, де є вакантні посади суддів;

2) кількість вакантних посад суддів;

3) порядок та строки подання заяви для участі в конкурсі;

4) перелік документів, що додаються до заяви, та вимоги до них;

5) умови проведення конкурсу;

6) дата, час і місце проведення конкурсу;

7) інша необхідна інформація.

Частиною восьмою статті 79 Закону передбачено, що конкурс на зайняття вакантних посад суддів місцевого суду проводиться на основі рейтингу кандидатів на посаду судді та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, за результатами кваліфікаційних іспитів, складених у межах процедури добору суддів чи в межах процедури кваліфікаційного оцінювання відповідно.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 24.08.2023 № 852/0/15-23 визначено на 2023 рік тимчасову кількість суддів у місцевих та апеляційних судах.

За даними обліку Комісії, станом на сьогодні:

кількість вакантних посад суддів у місцевих судах – 1 403 (без урахування судів, розташованих на території бойових дій та тимчасово окупованих територіях України);

кількість кандидатів на посаду судді, які перебувають у резервах на заміщення вакантних посад суддів, – 585;

кількість осіб, стосовно яких не завершено кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді судді, – 1 931.

Визначаючи умови оголошення конкурсу, Комісія враховує висновки щодо застосування норм права, викладені у постанові Великої Палати Верховного Суду від 29.01.2020 у справі № 9901/378/19. Верховний Суд, зокрема, відзначив: «Єдино можливе розуміння законодавчого положення «ВККС проводить конкурс на зайняття вакантних посад суддів місцевого суду на основі рейтингу кандидатів на посаду судді та суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду «…» означає, що умови добору та оцінювання мають бути ідентичними (рівними) для всіх учасників (кандидатів та суддів) для справедливого визначення переможців на основі єдиного рейтингу. Тобто проводити конкурс, в якому брали б участь одночасно як кандидати на посаду судді, так і судді, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, можна лише за умови недопущення дискримінації будь-кого з учасників» (пункти 172, 173 вказаної постанови).

Порядок складення кваліфікаційного іспиту кандидатами, які пройшли спеціальну підготовку, у межах процедури добору регулюється Положенням про складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів на посаду судді, затвердженого рішенням Комісії від 03.10.2018 №  211/зп-18 (зі змінами), порядок складення іспиту як етапу кваліфікаційного оцінювання суддів – Положенням про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженим рішенням Комісії від 03.11.2016 № 143/зп-16, у редакції рішення Комісії від 13.02.2018 № 20/зп-18 (зі змінами), та Порядком проведення іспиту та методикою встановлення його результатів у процедурі кваліфікаційного оцінювання, затвердженим рішенням Комісії від 04.11.2016 № 144/зп-16, у редакції рішення Комісії від 13.02.2018 № 20/зп-18 (зі змінами).

Аналіз порядку організації та визначення балів за кваліфікаційні іспити, складені в межах процедури добору суддів, та іспити – в межах процедури кваліфікаційного оцінювання, вказує на суттєві відмінності між ними, що ставить кандидатів на посаду судді та суддів у нерівне становище.

Так, кандидати на посаду судді, які перебувають у резерві, мають бал за кваліфікаційний іспит, отриманий у межах добору на посаду судді, тоді як судді – бал за іспит у межах кваліфікаційного оцінювання.

Отже, бали за іспит кандидатами на посаду судді та суддями отримано в межах різних процедур, які мають різні мету і завдання, а тому спрямовані на досягнення різних результатів, що мало наслідком встановлення пунктом 12 розділу ІV Положення про складення кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів на посаду судді, затвердженого рішенням Комісії від 03.10.2018 № 211/зп-18 (зі змінами), мінімального бала для складення першого етапу іспиту (тестування) для кандидата на посаду судді – 75 % максимально можливого бала за складення цього етапу кваліфікаційного іспиту, водночас для суддів під час кваліфікаційного оцінювання мінімально можливий бал становив 50 % від максимального. Аналогічні мінімальні бали встановлено і за складення іспиту загалом.

Комісія також керується необхідністю вирішення ключового завдання – першочергового заповнення вакантних посад суддів у судах зі значним кадровим дефіцитом, а також у судах з надмірним судовим навантаженням. Сьогодні реалізація цього завдання частково може бути виконана шляхом проведення конкурсу на зайняття окремих вакантних посад суддів місцевих судів для кандидатів на посаду судді, які перебувають у резерві. Водночас проведення конкурсу стосовно суддів, які виявили намір бути переведеними до іншого місцевого суду, не зменшить наявний дефіцит, а може привести ще до більших кадрових диспропорцій у судовій системі.

Право судді на переведення до іншого суду не обмежується та може бути реалізовано шляхом участі у процедурі тимчасового переведення (відрядження) до іншого місцевого суду або в конкурсі на посаду судді апеляційного суду.

Обговоривши питання порядку денного, Комісія дійшла висновку про необхідність оголошення конкурсу на зайняття окремих вакантних посад суддів місцевих судів для кандидатів на посаду судді, які перебувають у резерві, з метою оперативного вирішення критичних ситуацій із доступом до правосуддя в судах (неможливість здійснення правосуддя та надмірний рівень судового навантаження).

Під час визначення посад суддів, на які оголошується конкурс, ураховується кількість суддів, які займають посаду в суді на постійній основі, та рівень судового навантаження у суді.

Отже, метою оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів у місцевих судах є першочергове заповнення посад у судах зі значним кадровим дефіцитом, а також у судах із надмірним судовим навантаженням.

Керуючись статтями 70, 79, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

1. Оголосити конкурс на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах згідно з додатком 1 для кандидатів на посаду судді, зарахованих до резервів на заміщення вакантних посад суддів місцевих судів.

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах згідно з додатком 2.

3. Затвердити оголошення про проведення конкурсу на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах згідно з додатком 3.

4. Розмістити оголошення про проведення конкурсу на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах на офіційному вебсайті Комісії, вебпорталі судової влади та опублікувати відповідне оголошення в газеті «Голос України».

5. Затвердити форму протоколу формування рейтингу учасників конкурсу на посаду судді місцевого суду згідно з додатком 4.

6. Питання допуску до участі у конкурсі на зайняття 560 вакантних посад суддів у місцевих судах вирішити Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у складі колегій.

7. Формування рейтингу та питання рекомендування для призначення кандидатів суддями розглянути Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у пленарному складі.

 

Головуючий                                                                         Р.М. Ігнатов

Члени Комісії:                                                                      Л.М. Волкова

                                                                                              В.О. Гацелюк

                                                                                              Р.А. Кидисюк 

                                                                                              О.Л. Коліуш

                                                                                              Р.І. Мельник

                                                                                              О.С. Омельян

                                                                                               А.В. Пасічник

                                                                                               Р.Б. Сабодаш

                                                                                               Р.М. Сидорович

                                                                                               Г.М. Шевчук

Додатки до рішення: