X

Оголошено конкурс до Апеляційної палати Вищого суду з питань інтелектуальної власності

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 05 жовтня 2018 року оголошено конкурс на зайняття 9 вакантних посад суддів Апеляційної палати Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Документи для участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів Апеляційної палати Вищого суду з питань інтелектуальної власності подаються кандидатом на посаду судді поштою за адресою: 03109, м. Київ, вул. Механізаторів, 9, з додержанням затверджених рішенням Комісії від 05 жовтня 2018 року Умов проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Апеляційної палати Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Документи для участі у конкурсі в інший спосіб (особисте подання, електронною поштою тощо) не приймаються.

Строк подання документів для участі у конкурсі – 32 календарних дні, починаючи з 16 жовтня по 16 листопада 2018 року (включно). 

Умови проведення конкурсу
на зайняття вакантних посад суддів
Апеляційної палати Вищого суду з питань інтелектуальної власності 

1. Конкурс на зайняття вакантних посад суддів Апеляційної палати Вищого суду з питань інтелектуальної власності (далі – конкурс) проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (далі – Комісія) відповідно до статей 31, 33, 69, 79, 81, 83–88 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) та Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (далі – Положення).

2.  Вакантними є 9 посад суддів в Апеляційній палаті Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

3. До участі у конкурсі допускаються особи, які:

1) у порядку та строки, визначені Умовами проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Апеляційної палати Вищого суду з питань інтелектуальної власності (далі – Умови), подали всі необхідні документи;

2) на день подання документів відповідають встановленим статтями 33, 69 та 81 Закону вимогам до кандидата на посаду судді Вищого суду з питань інтелектуальної власності (далі – кандидат).

У осіб, які відповідають вимогам пункту 2 частини першої статті 33 Закону, на дату подання документів стаж професійної діяльності у сфері права, після здобуття вищої юридичної освіти, має становити 5 років, а також досвід професійної діяльності представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) – щонайменше 5 років до або після здобуття вищої юридичної освіти.

4. Строк подання документів для участі у конкурсі – 32 календарних дні, починаючи з 16 жовтня по 16 листопада 2018 року (включно).

5. Особи, які направили до Комісії документи пізніше 16 листопада  2018 року, до участі у конкурсі не допускаються.

6. Документи подаються поштою за адресою: 03109, м. Київ, вул. Механізаторів, 9, у визначений строк, рекомендованим листом з повідомленням та можливістю отримання результатів пошуку через мережу Інтернет виконаних операцій: дати відправлення, проходження та отримання рекомендованого листа.

Документи для участі у конкурсі в інший спосіб (особисте подання, електронною поштою тощо) не приймаються.

7. Для участі у конкурсі кандидат подає до Комісії:

1) письмову заяву про участь у конкурсі та про проведення кваліфікаційного оцінювання (далі – заява) згідно з додатком 1 до Умов;

2) копію паспорта громадянина України;

3) анкету кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього згідно з додатком 8 до Положення;

4) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути суддею;

5) декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді;

6) декларацію доброчесності кандидата на посаду судді;

7) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

8) копію трудової книжки, послужного списку (за наявності) або інших документів щодо трудової діяльності кандидата на посаду судді;

9) документи з медичних установ установленої форми про проходження психіатричних та наркологічних оглядів та перебування на обліку у психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я;

10) письмову згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді згідно з додатком 5 до Положення;

11) згоду на проведення щодо нього спеціальної перевірки відповідно до закону згідно з додатком 6 до Положення;

12) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка охоплює період року, що передує року подання документів, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

13) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

14) довідку про відсутність судимості;

15) документи, що підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 33 Закону;

16) компакт-диск зі сканованими копіями документів, визначених Умовами, та інформацією про кандидата за формою згідно з додатком 2 до Умов.

Документи, визначені підпунктами 2–16 пункту 7 Умов, оформлюються у вигляді додатка до заяви і мають бути розміщені у порядку їх черговості, визначеному формою заяви, та пронумеровані згідно із загальною кількістю аркушів додатка.

Усі аркуші документів нумеруються у правому верхньому куті простим олівцем. Кількість аркушів у одному томі не повинна перевищувати 250. Аркуші справи, що становлять декілька томів, нумеруються в кожному томі окремо.

Документи (матеріали), визначені Умовами, подаються до Комісії у папках-швидкозшивачах.

Компакт-диск зі сканованими копіями документів не нумерується і долучається до папки в окремому файлі останнім додатком.

Компакт-диск подається у пластиковому футлярі (для одного диска).

8. Заява подається у друкованому вигляді, підписана власноруч.

До заяви додаються у повному обсязі всі наявні документи, визначені підпунктами 2–16 пункту 7 Умов.

9. Подається копія всіх заповнених сторінок паспорта громадянина України.

Копія паспорта громадянина України у формі ID-картки повинна містити копії титульної та зворотної сторін, виготовлених на одному аркуші, де у верхній частині аркуша повинна бути копія титульної сторони картки, в нижній – зворотна. Разом з цим подається копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання.

10. Анкета кандидата на посаду судді оформлюється згідно з такими вимогами:

1) формат аркуша – А-4;

2) друкований вигляд;

3) шрифт – Times New Roman;

4) розмір шрифту – 14 pt.

11. Мотиваційний лист повинен містити дату та підпис особи, яка його подає, та бути оформленим відповідно до таких вимог:

1) обсяг – до 2 аркушів;

2) формат аркуша – А-4;

3) друкований вигляд;

4) шрифт – Times New Roman;

5) розмір шрифту – 14 pt;

6) відступи: від лівого краю аркуша – 30 мм, від верхнього та        нижнього – 20 мм, від правого – 10 мм.

12.  Декларація родинних зв’язків кандидата на посаду судді подається особисто кандидатом шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті Комісії за правилами заповнення та подання такої декларації.

Для підтвердження факту подання декларації кандидат долучає до заяви її роздруковану копію.

13. Декларація доброчесності кандидата на посаду судді подається особисто кандидатом шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті Комісії за правилами заповнення та подання такої декларації.

Для підтвердження факту подання декларації кандидат долучає до заяви її роздруковану копію.

14. Подаються копії всіх заповнених сторінок трудової книжки, послужного списку (за наявності) або інших документів щодо трудової діяльності кандидата на посаду судді.

Копію має бути належним чином засвідчено за місцем роботи кандидата.

Якщо на час звернення для участі у конкурсі особа, яка подає відповідні документи, не працює, копія трудової книжки, послужного списку (всіх заповнених сторінок) засвідчується нею особисто.

Інші документи щодо трудової діяльності кандидата подаються у вигляді оригіналів або копій.

15. Подається медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 2002 року № 12, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 94/6382, та сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 листопада 1997 року № 339, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 грудня 1997 року за № 586/2390.

Подаються документи з медичних установ щодо перебування на обліку у психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я (у разі перебування кандидата на відповідному (відповідних) обліках).

16. Подається копія декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка охоплює період року, що передує року подання документів, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, оформлене у друкованому вигляді на окремому аркуші, який має містити такі реквізити:

1) назву: «Посилання на інтернет-сторінку про розміщення декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;

2) відповідне посилання на інтернет-сторінку;

3) дату подання декларації;

4) прізвище, ім’я, по батькові кандидата, підпис та дату заповнення відповідного аркуша.

Така декларація подається шляхом заповнення і підписання на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції типу декларації «Кандидата на посаду» із зазначенням у ній, зокрема, «Апеляційна палата Вищого суду з питань інтелектуальної власності» у полі «Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби для кандидатів)» та «суддя» у полі «Займана посада (або посада, на яку претендує кандидат)».

17. Подаються копії всіх заповнених сторінок військового квитка або документа, що його замінює (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

18. Документами, які підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 33 Закону, є:

1) стаж роботи на посаді судді – копія трудової книжки;

2) досвід професійної діяльності представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) – копія свідоцтва відповідного представника та копії документів, які підтверджують здійснення відповідної діяльності, зокрема:

а) договір, довіреність або інший документ, що відповідно до законодавства підтверджує повноваження патентного повіреного та засвідчує доручення особи на її представництво;

б) заявки на реєстрацію об’єкта права інтелектуальної власності з доданими до неї документами;

в) документи про результати розгляду заявок на реєстрацію об’єкта права інтелектуальної власності;

г) документи про оскарження рішень органів у справах інтелектуальної власності;

ґ) науково-дослідні роботи, частиною яких є патентні дослідження;

д) документи про доходи особи за період здійснення відповідної діяльності;

е) інші документи, які підтверджують здійснення відповідної діяльності;

3) досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності – копія свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю, копія витягу з реєстру адвокатів та документи:

а) договори, ордери або інші документи, що посвідчували повноваження адвоката на надання правової допомоги під час здійснення ним професійної діяльності;

б) декларації про доходи від професійної діяльності для самозайнятої особи або фізичної особи-підприємця;

в) довідки з місця роботи про заробітну плату, трудова книжка – для осіб, які здійснюють адвокатську діяльність у складі юридичної особи чи адвокатського об’єднання;

г) інші документи про доходи за період здійснення професійної діяльності адвоката у разі відсутності документів, передбачених підпунктами б–в цього абзацу;

ґ) належним чином засвідчені копії судових рішень та інших процесуальних документів, які у сукупності дозволяють встановити участь адвоката у справі (провадженні);

д) інші документи, які підтверджують здійснення професійної діяльності.

Досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення, який здійснював таку діяльність до набрання чинності Законом України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 року № 2887-XII, підтверджується засвідченою належним чином копією рішення про прийом у члени колегії адвокатів.

 Документи, передбачені підпунктами а–д абзацу першого цього пункту, якими підтверджуєтеся професійна діяльність адвоката, необхідно подавати за період здійснення такої діяльності.

Якщо необхідність подання відповідних документів передбачена іншими пунктами Умов, такі документи додатково не подаються.

20. Подається довідка про відсутність судимості у паперовому вигляді, видана відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 29 листопада 2016 року № 1256 «Про організацію доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України    10 січня 2017 року за № 22/29890.

21. На компакт-диску (формат CD-R, DVD-R) повинна бути створена папка із назвою відповідно до прізвища, ініціалів і року народження особи, яка подає ці документи (зразок: «Шевченко І.І. 1977»).

У цій папці мають міститися скановані копії усіх документів, які подаються особою для участі у конкурсі.

Вимоги до сканованих копій документів:

1) формат – PDF;

2) кожен документ повинен бути збережений окремим файлом;

3) назва файлу документа повинна містити прізвище, ініціали і рік народження особи, яка його подає, а також повне найменування документа (зразок: «Шевченко І.І. 1977. Копія паспорта громадянина України»).

Анкета кандидата на осаду судді зберігається також у файлі формату Microsoft Office (DOC, DOCX), з якого було роздруковано її паперову форму.

Інформаційні аркуші згідно з додатком 2 до Умов зберігаються у файлі формату Microsoft Office (DOC, DOCX).

22. Копії документів повинні бути:

1) виготовлені на одній стороні аркуша формату А-4 з відступом тексту від лівого краю аркуша 30 мм, від верхнього та нижнього – 20 мм, від правого – 10 мм;

2) доступними для читання;

3) повно і чітко відображати інформацію незалежно від її змісту;

4) посвідчені підписом кандидата на кожній сторінці, крім документів, які засвідчуються в іншому установленому порядку.

23. Документи, зокрема їх копії, подаються (заповнюються) особою, яка звертається із заявою.

24. За достовірність поданих до Комісії документів і правильність їх оформлення несе відповідальність особа, яка їх подає.

25. Дата заповнення (засвідчення) документів повинна відповідати даті їх направлення до Комісії.

26. Додаткове направлення кандидатом документів до заяви, після 16 листопада 2018 року, не допускається, за винятком зміни прізвища/імені/по батькові кандидата.

У разі зміни прізвища/імені/по батькові кандидат повинен невідкладно повідомити про це Комісію шляхом направлення відповідної заяви, до якої долучити копії підтверджувальних документів.

27. Заява та додані до неї документи поверненню не підлягають.

28. Повторне звернення особи із заявою про участь у відповідному конкурсі не допускається.

29. Інформація про подання кандидатом заяви для участі у конкурсі оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії.

 

Додаток 1
до Умов проведення конкурсу на
зайняття вакантних посад суддів
Апеляційної палати Вищого суду
з питань інтелектуальної власності

До Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України

_____________________________________________
   (прізвище, ім’я та по батькові кандидата)

_____________________________________________
   (посада та місце основної (постійної) роботи (за наявності)

_____________________________________________
   (адреса для направлення поштової кореспонденції)

_____________________________________________
  (номер контактного телефону)

_____________________________________________
 (адреса електронної пошти)

З А Я В А

Прошу допустити до участі в конкурсі на зайняття вакантної посади судді Апеляційної палати Вищого суду з питань інтелектуальної власності, оголошеному рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від _____________1 як особу, яка відповідає вимогам пункту ___2 частини першої статті 38 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а також провести стосовно мене кваліфікаційне оцінювання для підтвердження здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді.

За результатами конкурсу прошу рекомендувати мене для призначення на вакантну посаду судді Апеляційної палати Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Додатки:

1) копія паспорта громадянина України на __ арк. в 1 прим.;

2) копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання на __ арк. в 1 прим. (за наявності в особи паспорта громадянина України у формі ID-картки);

3) анкета кандидата на посаду судді на __ арк. в 1 прим.;

4) мотиваційний лист на __ арк. в 1 прим.;

5) копія декларації родинних зв'язків кандидата на посаду судді на __ арк. в 1 прим.;

6) копія декларації доброчесності кандидата на посаду судді на __ арк. в 1 прим.;

7) копія диплома про вищу юридичну освіту з додатками, здобуту в Україні, на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

8) копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, та документів, що підтверджують її визнання в Україні, на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

9) копія документа про науковий ступінь на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

10) копія документа про вчене звання на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

11) копія трудової книжки, послужного списку або інших документів щодо трудової діяльності кандидата на посаду судді на __ арк. в 1 прим. (за наявності);

12) медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів на __ арк. в 1 прим.;

13) сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду на __ арк.  в 1 прим.;

14) документи з медичних установ про перебування на обліку у психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я на __ арк. в 1 прим. (у разі перебування кандидата на відповідному (відповідних) обліках);

15) письмова згода на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді на __ арк. в 1 прим.;

16) згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону на __ арк. в 1 прим.;

17) копія декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (як кандидата на посаду судді), на __ арк. в 1 прим.;

18) інформація про подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на 1 арк. в 1 прим.;

19) копія військового квитка або документа, що його замінює на __ арк. в 1 прим. (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

20) довідка про відсутність судимості на __ арк. в 1 прим.;

21) документи, які підтверджують дотримання однієї з вимог, визначених частиною першою статті 33 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», на __ арк. в 1 прим.;

22) інформація про кандидата на посаду судді на __ арк. в 1 прим.;

23) компакт-диск з документами та інформаційними аркушами в 1 прим.

 

________________                            ________________                            _______________________
(дата)                                                        (підпис)                                              (ініціали, прізвище)

1 Необхідно зазначити дату рішення Комісії, яким оголошено конкурсі, участь у якому має намір взяти кандидат

Необхідно зазначити пункт частини першої статті 38 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», вимогам якої, на думку кандидата, він відповідає

 

Додаток 2
до Умов проведення конкурсу на
зайняття вакантних посад суддів
Апеляційної палати Вищого суду 
з питань інтелектуальної власності

1.     Загальні відомості про кандидата на посаду судді 

1.1.    Інформація про персональні дані

1.1.1.

Прізвище, ім’я, по батькові

 

1.1.2.

Прізвище, ім’я, по батькові попередні (у разі їх зміни), дата та найменування органу, який провів відповідну реєстрацію (у разі неодноразових змін прізвища, ім’я, по батькові вказати всі випадки в хронологічному порядку)

 

1.1.3.

Дата народження

 

1.1.4.

Місце народження (населений пункт, країна)

 

1.1.5.

Серія та номер паспорта/ID картки, дата видачі та найменування або код органу, що його видав, дата закінчення строку дії

 

1.1.6.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)
(у разі відсутності вказати дату відмови від ідентифікаційного номера)

 

1.2.    Контактні відомості

1.2.1.

Адреса за місцем реєстрації

1.2.2.

Адреса за місцем фактичного проживання

1.2.3.

Номер контактного телефону

1.2.4.

Адреса електронної пошти (за наявності)

1.3.    Інформація про вищу освіту

№ з/п

Найменування вищого навчального закладу

Рівень освіти

Ступінь освіти

Спеціальність

Кваліфікація

Серія, номер та дата видачі диплома/дата рішення президії Вищої атестаційної комісії України

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.    Інформація про вчене звання

№ з/п

Найменування вищого навчального закладу
(наукової установи)

Вчене звання

Серія та номер атестата, дата рішення атестаційної колегії

Примітки

 

 

 

 

 

2.     Інформація та документи, пов’язані з участю кандидата на посаду судді у конкурсі на посаду судді 

2.1.    Інформація про заяву кандидата на посаду судді про проведення кваліфікаційного оцінювання (участь у конкурсі) та додані до неї документи

№ з/п

Інформація про заяву

Інформація про додані до заяви документи

Примітки

 

 

 

 

 

 

3.     Інформація про відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді відповідного суду

№ з/п

Вид діяльності, що підтверджує відповідність вимогам до кандидата на посаду судді відповідного суду

Період діяльності

Документи, що підтверджують період діяльності

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Відповідність кандидата на посаду судді критеріям професійної етики та доброчесності

4.1.    Декларація, яку подано відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання корупції

№ з/п

Звітний період, за який подано декларацію

Дата подання декларації

Примітки

 

 

 

 

4.2.    Декларація родинних зв’язків кандидата на посаду судді

№ з/п

Період, за який подано декларацію

Дата заповнення декларації

Дата надходження декларації до Комісії

Примітки

 

 

 

 

 

4.3.    Декларація доброчесності судді

№ з/п

Звітний період, за який подано декларацію

Дата заповнення декларації

Дата надходження декларації до Комісії

Примітки