Версiя для друку

Європейська комісія з питань ефективності правосуддя Ради Європи (CEPEJ)

Європейська комісія з питань ефективності правосуддя Ради Європи (CEPEJ) заснована 18 вересня 2002 року відповідно до Резолюції Res (2002)12 Комітету Міністрів Ради Європи як експертна організація з питань ефективності функціонування юстиції в державах-членах Ради Європи.

Метою діяльності Європейської комісії з питань ефективності правосуддя Ради Європи (далі "CEPEJ") є (а) підвищення ефективності і незалежності функціонування системи правосуддя держав-членів задля надання усім, хто перебуває під їх юрисдикцією, можливості захистити свої законні права, тим самим зміцнюючи віру громадян в ефективність правосуддя, і (б) створення умов для активного використання міжнародно-правових інструментів Ради Європи, що стосуються питань ефективності та справедливості правосуддя.

Створення CEPEJ демонструє волю Ради Європи сприяти верховенству закону та дотриманню основоположних прав в Європі на підставі Європейської конвенції з прав людини, зокрема ст. 5 (право на свободу та особисту недоторканність), ст. 6 (право на справедливий судовий розгляд), ст. 13 (право на ефективний засіб правового захисту), ст. 14 (заборона дискримінації).

Заснування CEPEJ, діяльність якої забезпечується Генеральним директоратом з прав людини та правових питань, свідчить про намір Ради Європи не лише розробляти міжнародно-правові документи, а й сприяти отриманню точних знань про судові системи в Європі та існуючі інструменти, які дозволяють виявляти будь-які проблеми і сприяють їхньому вирішенню.

Функціонування CEPEJ регулюється її Статутом.

Функціями CEPEJ є:

 • дослідження результатів, досягнутих різними судовими системами згідно з європейськими принципами, використовуючи серед іншого загальні статистичні критерії і засоби оцінки;
 • визначення проблем та галузей для можливих покращень і обміну думками стосовно функціонування судових систем;
 • визначення конкретних шляхів поліпшення оцінювання та функціонування судових систем держав-членів з урахуванням їх конкретних потреб;
 • надання експертної або іншої допомоги державам-членам на їхнє прохання згідно із стандартами Ради Європи;
 • пропонування, якщо це доречно, галузі, в яких відповідні керівні комітети Ради Європи, зокрема Європейський комітет з питань правового співробітництва (CDCJ), можуть надати проекти нових міжнародно-правових документів або поправок до вже існуючих для прийняття їх Комітетом Міністрів Ради Європи.

Завданнями CEPEJ є:

 • виявлення та розробка показників збору та аналіз кількісних і якісних даних, визначення методів і засобів оцінки;
 • статистика найбільш прогресивних методів, керівних принципів, планів дій, думок і зауважень загального порядку;
 • встановлення зв'язків з науково-дослідницькими інститутами та навчальними центрами;
 • запрошення до участі у роботі, залежно від конкретного випадку, експерта будь-якої кваліфікації, спеціалізованої або неурядової організації, що діє в області своєї компетенції і має змогу допомогти у виконанні завдань і проведенні слухань;
 • створення мережі професіоналів, які працюють в галузі правосуддя.

Методами роботи CEPEJ є:

 • вибір та розробка індикаторів, збір та аналіз кількісних і якісних показників, визначення параметрів і засобів оцінки;
 • підготовка звітів, статистичних довідок та посібників, планів дій, висновків і загальних коментарів.

Склад CEPEJ

До складу CEPEJ входять 47 експертів, по одному з кожної держави-члена Ради Європи, які обслуговуються секретаріатом.

Представники держав, що не входять до Ради Європи, можуть бути залученими до роботи CEPEJ як спостерігачі.

Спостерігачі: 

Держави, які мають статус спостерігача в Раді Європи, є de facto членами CEPEJ:

 • Святий Престол (Ватикан);
 • Канада;
 • Японія;
 • Мексика;
 • США.

Окрім того, Комітетом міністрів Ради Європи прийнято рішення надати статус спостерігача таким країнам:

 • Ізраїль;
 • Марокко.

Бюро є керівним постійно діючим органом CEPEJ (мандат з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року), до складу якого входять:

- Георг Става (Австрія) – Президент;

- Іраклій Адеішвілі (Грузія) – Віце-президент;

- Івана Борзова (Чехія);

- Рамін Гурбанов (Азербайджан).

Кожну державу-члена в CEPEJ представляє: 

 • член-експерт CEPEJ від держави-члена

До складу CEPEJ входять судді-практики із багаторічним стажем суддівської роботи. Загалом це можуть бути представники судової або виконавчої влади, які мають досвід роботи у відповідній галузі та обізнані у питаннях, що належать до компетенції CEPEJ, а також володіють однією із офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою).

Член-експерт CEPEJ представляє країну на пленарних засіданнях CEPEJ, які проводяться два рази на рік, з метою обговорення останніх подій та законодавчих змін у сфері правосуддя, що відбулися в державах-членах за останні півроку.

За пропозицією члена-експерта CEPEJ на пленарному засіданні експерти CEPEJ можуть погодити проведення оцінки ефективності окремого аспекту функціонування судової системи в одній із держав-членів Ради Європи шляхом проведення протягом одного року 2-денного візиту 3 експертів робочої групи CEPEJ з метою зустрічі з відповідними адміністративними і судовими установами для отримання необхідної інформації. Результатом цього робочого візиту до держави-члена є написання звіту членами робочої групи CEPEJ.

 • національний кореспондент, через якого здійснюється зв'язок між представниками CEPEJ на національному рівні та координація дій держави-члена Ради Європи із секретаріатом CEPEJ.

Функціями національного кореспондента є: підготовка запитальника та подання його у визначений строк до секретаріату CEPEJ, що означає щорічний моніторинг законодавчих змін у сфері судоустрою, галузях матеріального і прецедентного права та збір статистичної інформації щодо діяльності судових, правоохоронних та інших органів державної влади країни. Національний кореспондент бере участь один раз на рік у засіданні мережі національних кореспондентів з метою обговорення удосконалення системи оцінки європейських судових систем, а також розгляд форми та змісту запитальника.

Відповідно до схеми здійснення оцінки судових систем, ухваленої на 10-ій Пленарній сесії CEPEJ, визначено основні ключові індикатори, використання яких дозволить максимально правильно оцінити ефективність судової системи.

Так, з метою проведення щорічної оцінки судової системи експертами робочої групи CEPEJ кожен національний кореспондент держави-члена у встановлений строк має надати:

 • демографічні та економічні дані;
 • дані щодо функціонування судової системи (організація роботи судів, обсяг та статті видатків державного бюджету на судову систему, доступ до правосуддя та надання правової допомоги, права учасників судового процесу, кількість та статус суддів, альтернативні методи вирішення спорів, кількість та статус працівників апарату суду тощо);
 • дані, що вказують на ефективність роботи судової системи (тривалість розгляду справ суддями, стан виконання судових рішень, кількість справ, які перебувають на розгляді у Європейському суді з прав людини, заходи, направлені на ефективне здійснення судової реформи в країні тощо);
 • дані щодо функціонування прокуратури (організація роботи органів прокуратури, обсяг та статті видатків Державного бюджету на систему органів прокуратури, права та обов’язки прокурора у судовому процесі, кількість та статус прокурорів тощо);
 • дані щодо діяльності адвокатів, нотаріусів, судових експертів тощо.

На підставі отриманих від національних кореспондентів даних експерти CEPEJ проводять оцінку ефективності функціонування судової системи, яку оприлюднюють у своєму звіті «Європейські судові системи: ефективність та якість правосуддя», який видається раз на два роки, затверджується Комітетом Міністрів Ради Європи та носить рекомендаційний характер для держав-членів.

Лісабонська мережа

Лісабонська мережа створена у 1995 році для надання можливості різним навчальним судовим установам в Європі ознайомлюватись та обмінюватись інформацією та досвідом роботи з питань, що становлять спільний інтерес.

Члени Лісабонської мережі є представниками установ з підготовки суддів держав-членів Ради Європи.

Місія Лісабонської мережі полягає, зокрема, у забезпеченні незалежності та ефективності правосуддя, що є ключовим елементом розвитку держави, гарантією дотримання прав людини та принципу верховенства права.

З січня 2011 року Лісабонська мережа була інтегрована в CEPEJ.

Мережа здійснює такі функції:

 • доповнює роботу CEPEJ, надає консультації експертам щодо ефективності та якості суддівської освіти;
 • надає консультації експертам CEPEJ з питань, що стосуються якості та ефективності суддівської підготовки;
 • підтримує і розширює роботу CEPEJ;
 • досліджує інструменти та методику, розроблену CEPEJ на базі органів, відповідальних за навчання суддів;
 • заохочує до переговорів між національними та європейськими судовими органами, відповідальних за підготовку суддів і прокурорів;
 • надає допомогу навчальним закладам у розробці тестів початкового рівня;
 • допомагає у розробці конкретних навчальних програм, методик їх викладання;
 • розробляє систему оцінювання підготовки судді на базі міжнародних правових інституцій;
 • розробляє основні принципи правового дослідження;
 • допомагає навчальним закладам створювати "Основний фонд стандартів Ради Європи" та "Концепції підготовки суддів та прокурорів з питань кіберзлочинності".

Мережа пілотних судів

У рамках CEPEJ створено мережу пілотних судів європейських держав для кращого розуміння повсякденного функціонування судів держав-членів та з метою виокремлення кращих практик, які могли б бути представлені компетентним органам в європейських державах з метою підвищення ефективності судової системи.

У своїй діяльності мережа є:

- платформою для обговорення інформації: пілотні суди є привілейованими одержувачами інформації про роботу та досягнення CEPEJ, яку мають поширювати серед судів на своєму національному рівні. Пілотні мережеві суди співпрацюють і обмінюються досвідом;

- аналітичним форумом: мережа є місцем консультацій та обговорень з різних питань, що розглядаються в CEPEJ;

- форумом для реалізації: деякі пілотні суди можуть бути приєднані до роботи суду на місцевому рівні, включаючи окремі заходи, рекомендовані CEPEJ.

Мережа бере участь у реалізації рамкової програми CEPEJ "Нова мета для судових систем: судовий розгляд у розумні строки".

Експерти CEPEJ на підставі отриманих від Мережі даних затверджують новий термін на їх обробку, а також проектів тайм-менеджменту, представлених судами з метою підвищення якості правосуддя.

В рамках реалізації програм CEPEJ під час 3-го пленарного засідання, яке відбулося 10 вересня 2009 року у місті Страсбург, Мережею прийняті відповідні рішення.

Умови членства в Мережі CEPEJ

Пілотними судами можуть бути суди першої інстанції або суди вищої інстанції з розгляду цивільних, адміністративних або кримінальних справ.

Вони повинні взяти на себе провідну роль у галузі судового тайм-менеджмента у своїй країні. Було б доречним, щоб пілотні суди мали успішний досвід щодо моніторингу та управління судовими термінами.

Пілотні суди мають постійно контактувати з членом CEPEJ та національним кореспондентом у своїй країні та співпрацювати з CEPEJ, його робочими групами, обговорюючи процедури розгляду справ у розумні строки.

Робочі групи CEPEJ:

 • Робоча група з питань оцінки Європейської судової системи (CEPEJ-GT-EVAL);
 • Робоча група з питань якості правосуддя (GT-QUAL);
 • Керівна група SATURN - Центр судового тайм-менеджменту;
 • Робоча група з питань виконання судових рішень (CEPEJ-GT-EXE).

Робоча група з питань оцінки Європейської судової системи

(CEPEJ-GT-EVAL)

Одним із завдань CEPEJ є порівняння європейських судових систем Європи з метою підвищення якості, ефективності правосуддя та моніторинг використання документів і рекомендацій, розроблених Радою Європи. Кожні два роки CEPEJ публікує звіти з детальною оцінкою судових систем держав-членів Ради Європи, а також несе відповідальність за управління процесом оцінювання.

Статут CEPEJ передбачає порівняння європейських судових систем та обмін знаннями щодо їх функціонування. Рамки цього порівняння є більш широкими, ніж "просто" ефективність у вузькому сенсі: воно також визначає ступінь якості та ефективності відправлення правосуддя.

З метою виконання цього завдання CEPEJ проводить регулярну щорічну оцінку судових систем держав-членів Ради Європи. В рамках CEPEJ створено робочу групу з оцінки судової системи (CEPEJ-GT-EVAL), яка відповідає за управління цим процесом.

Для полегшення збору та обробки даних експертами створено електронну онлайн версію. Таким чином, щоб надіслати відповідні дані до Секретаріату CEPEJ кожний національний кореспондент може зареєструватись на захищеній сторінці.

Звіт «Європейські судові системи: ефективність та якість правосуддя» від 2014 року базується на даних за 2012 рік (564 сторінки), його опубліковано англійською мовою 09 жовтня 2014 року.

Відповіді, надані національними кореспондентами, також включають опис правових систем і пояснення, які значно допомагають зрозуміти надані цифри. Тому вони є корисним доповненням до звіту, хоча у зв’язку з необхідністю короткого та послідовного викладу CEPEJ, нажаль, не має змоги включити всю цю інформацію до представлених звітів.

Таким чином, база даних стосовно інформації судових систем держав-членів Ради Європи є легкодоступною для всіх громадян, політиків, юристів-практиків, науковців та дослідників, які володіють англійською мовою.

У той же час для кожної держави-члена існує можливість оновити або змінити деякі ключові дані до визначеного терміну (dead-line).

Робоча група з питань якості правосуддя

(GT-QUAL)

Для досягнення ефективності у роботі європейських судових систем Робочій групі з питань якості правосуддя (CEPEJ-GT-QUAL) доручено розробити інструменти для здійснення аналізу та оцінки роботи, виконаної судами в цілях поліпшення надання суспільних послуг через систему правосуддя в державах-членах Ради Європи.

Робоча група з питань якості правосуддя (CEPEJ-GT-QUAL) відповідає за розробку, аналіз та оцінку виконаної роботи в судах держав-членів, щоб допомогти та поліпшити якість суспільних послуг, що надаються органами судової системи, зокрема, за допомогою рекомендацій та побажань юристів-практиків та учасників судового процесу, відповідно до критеріїв результативності та ефективності.

Згідно зі своїм мандатом Робоча група з питань якості правосуддя (CEPEJ-GT-QUAL), дотримуючись принципу незалежності суддів, повинна:

- збирати необхідну інформацію стосовно методів оцінки якості існуючої судової системи в державах-членах;

- сприяти розробці інструментів, індикаторів і способів для визначення рівня якості роботи судів;

- узгодити рівень вимог до роботи судді, враховуючи його навантаження із зобов’язанням здійснювати правосуддя якісно з погляду учасників судового процесу;

- розробити конкретні рекомендації для судів щодо усунення недоліків у діяльності судів.

Керівна група SATURN – Центр судового тайм-менеджменту

Центр судового тайм-менеджменту SATURN створено у 2007 році. SATURN доручено збирати інформацію, необхідну для вивчення практики дотримання судових строків у державах-членах, докладно викладати її для держав-членів з метою здійснення політики, спрямованої на запобігання порушення права на справедливий судовий розгляд у визначений термін, що передбачено у статті 6 Європейської конвенції з прав людини.

Центр SATURN покликаний стати справжньою європейською лабораторією з вивчення судових термінів, аналізу ситуації з існуючими строками у державах-членах, забезпечуючи знаннями та аналітичними інструментами щодо строків судового розгляду. Центр також відповідає за підготовку та поширення Посібника з питань управління судовим часом.

Управління центром SATURN здійснюється через керівну групу, яка, зокрема, збирає, оброблює та аналізує відповідну інформацію стосовно дотримання розумних судових строків у пілотних судах держав-членів.

Метою діяльності SATURN є визначення та поліпшення вимірювального механізму та розробка показників судових термінів у всіх державах-членах та визначення відповідних механізмів та інструментів для збору інформації за допомогою статистичного аналізу.

Робоча група з питань виконання судових рішень (CEPEJ-GT-EXE)

Робоча група з питань виконання судових рішень (CEPEJ-GT-EXE) спрямована сприяти кращому впровадженню відповідних стандартів Ради Європи щодо виконання судових рішень з цивільних, комерційних та адміністративних питань на національному рівні.

З метою виконання своїх завдань CEPEJ-GT-EXE, зокрема, має:

- оцінити вплив відповідних документів Ради Європи з питань виконання судових рішень на національному рівні у державах-членах в цілому;

- в разі необхідності, затвердити ряд керівних положень, спрямованих на забезпечення ефективної реалізації існуючих стандартів Ради Європи;

- в разі необхідності, розробити проекти документів, які б закріпили стандарти якості виконавчого провадження для підвищення рівня доступності та ефективності у сфері виконання судових рішень.

Оцінювання експертами CEPEJ ефективності функціонування судової системи держав-членів Ради Європи

9 – 10 грудня 2010 року на 16-му пленарному засіданні CEPEJ на підставі запиту, поданого владою Азербайджанської Республіки, Бюро CEPEJ прийняло рішення здійснити робочу поїздку до Республіки з метою оцінювання нормативно-правової бази, основ процедурної діяльності та рівня ефективності практичної реалізації функцій органами, відповідальним за формування суддівського корпусу в Азербайджані.

На підставі аналізу інформації, отриманої під час цього візиту у вересні 2011 року, члени-експерти CEPEJ оцінили діяльність державних органів у напрямку організації добору суддів на посади і визнали, що існуюча у Республіці процедура базується на об'єктивних критеріях відбору кандидатів та є достатньо прозорою.

Окрім того, у 2014 році експертами Робочої групи з оцінки судової системи (CEPEJ-GT-EVAL) здійснено три робочі поїздки з метою збору інформації для подальшої оцінки ефективності функціонування судових систем:

- до Ізраїлю (23-24 березня 2014);

- до Eстонії (14-15 квітня 2014);

- до Швейцарії (4-5 вересня 2014).

Цільове співробітництво з європейськими країнами

За умови наявності донора експерти СЕРЕJ на прохання держави-члена Ради Європи розробляють проект, який націлений на покращення ефективності правосуддя.

CEPEJ здійснює цільову співпрацю з такими країнами:

- Вірменія (організація роботи судів);

- Болгарія (робоче навантаження суддів);

- Хорватія та Словенія (часові рамки розгляду справ);

- Мальта та Швейцарія (медіація);

- Нідерланди (територіальна юрисдикція);

- Російська Федерація (виконання судових рішень);

- Велика Британія (реституційне правосуддя);

- Португалія (матеріалізація та використання інформаційних технологій);

- Об’єднані Арабські Емірати (навчання суддів);

- Чорногорія (оптимізації кількості судів).

Зокрема, успішно продовжується співпраця в межах проекту співробітництва між Хорватією та СЕРЕJ "Покращення якості та ефективності судової системи шляхом розвитку інфраструктури та вдосконалення управління", що фінансується Урядом Норвегії.

У ході даного проекту експертна група СЕРЕJ у тісній співпраці з хорватськими судовими органами має:

 • провести порівняльний аналіз відповідно до керівних принципів SATURN та інструментів управління часом, що використовуються муніципальними та районними судами, та розробити план дій;
 • реалізувати цей план дій в судах та скласти методичний посібник, базуючись на отриманому досвіді;
 • роз’яснити різні заходи в методологічному посібнику іншим зацікавленим судам;
 • надати технічну допомогу в розробці стандартів, норм і аналізу справ, розвитку ролі судових інспекторів під час моніторингу управління часом у судах;
 • провести дослідження рівня задоволеності учасників судових процесів та розробити план дій для проведення заходів щодо встановлення фактів.

Також у 2009 році експерти CEPEJ проаналізували модернізацію судової системи Чорногорії, проведеної Урядом Чорногорії.

У звіті Міністерства юстиції Чорногорії йдеться про планування реформи судової системи, що є особливо цікавим і актуальним для CEPEJ, через значну увагу до питання щодо зменшення кількості судів. Експерти вважають, що такий звіт Міністерства юстиції Чорногорії – це правильний крок на шляху належного запровадження реформ і є позитивним прикладом для інших держав-членів.

Окрім того, 11-12 грудня 2014 року на 24 пленарному засіданні CEPEJ року схвалено :

 • продовження роботи спільної з Європейським Союзом програми в Албанії “Підтримка ефективності правосуддя в Албанії (SEJ)”, за допомогою якої CEPEJ взаємодіятиме з усіма судами Албанії;
 • продовження програми співпраці з Norway Grant (Грант Норвегії) і Хорватією, спрямованої на покращення якості та ефективності правосуддя Хорватії;
 • продовження програми співпраці з урядом Швеції (SIDA) і Туреччиною, спрямованої на впровадження медіації на основі Керівних принципів CEPEJ;
 • продовження співпраці з Азербайджаном, Республікою Молдовою та Україною в рамках спільної з Європейським Союзом програми “Східне партнерство”;
 • досягнення спільної з Європейським Союзом політики сусідства з Марокко, Тунісом та Йорданією, у якій CEPEJ відведено значну роль, зумовлену використанням її методології та інструментів.

Організації, пов'язані з роботою CEPEJ:

Європейський Союз:

 • Європейська рада;
 • Європейська комісія.

Міжурядові організації:

 • Світовий банк (World Bank);
 • Гаазька конференція з міжнародного приватного права (HCCH).

Міжнародні неурядові організації:

 • Рада адвокатів та юридичних товариств Європейського співтовариства (CCB);
 • Європейська асоціація суддів (EAJ);>
 • Асоціація європейських магістратів за демократію і свободу (MEDEL);
 • Європейська мережа органів, відповідальних за підготовку суддівських кадрів (EJTN);
 • Асоціація європейських суддів адміністративної спеціалізації (AEAJ);
 • Європейський союз працівників апарату суду (EUR);
 • Міжнародний союз працівників судової системи (UIHJ);
 • Європейська мережа рад судової системи (ENCJ);
 • Американська асоціація юристів «Ініціатива з верховенства права (ABA-ROLI).

Заходи, запроваджені CEPEJ:

 1. Європейський день Цивільного Правосуддя
 2. За рішенням Ради Європи та Європейської комісії, ухваленим у 2003 році, 25 жовтня у країнах континенту щорічно відзначають "Європейський день Цивільного Правосуддя".

  Ідея цього свята полягає в тому, щоб підвищити рівень довіри громадян до судів і ліквідувати зону відчуження, що існує між суспільством та судовою системою, зробити цивільне судочинство реально доступним для громадян.

  Метою Європейського дня цивільного правосуддя є підвищення інформованості 800 мільйонів громадян 47-ми держав-членів Ради Європи про громадянські права і повсякденну роботу судових органів. Того ж дня держави-члени Ради Європи проводять різні заходи: дні відкритих дверей у судах, колоквіуми, трансляції телевізійних програм тощо.

 3. Нагорода «Криштальні ваги правосуддя»
 4. Нагорода, впроваджена Радою Європи та Європейською комісією, з метою відзначення новаторської практики судів у проведенні цивільних правових процедур.

  Із 2005 року нагорода «Криштальні ваги правосуддя» щорічно вручається за інноваційні та ефективні проекти в області організації роботи судів та відправлення цивільного правосуддя в Європі. Зокрема, заохочуються судові процеси в європейських судах (наприклад, ініціативи голови, секретаря суду, адвоката), які заслуговують того, щоб привернути увагу громадських директивних органів і юридичної спільноти з метою поліпшення роботи державної служби правосуддя.

  Нагорода присуджується журі, яке складається з юристів-практиків країн Європи, за результатами конкурсу і традиційно вручається в рамках святкування Європейського дня цивільного правосуддя 25 жовтня.

Інформацію підготовлено:

Національним кореспондентом Європейської комісії з питань ефективності правосуддя Ради Європи (CEPEJ) від України
Поліною Казакевич

Відділом міжнародного співробітництва секретаріату Комісії

Підбирачем довідкового та інформаційного матеріалу відділу літературного редагування та видавничої діяльності секретаріату Комісії
Андрієм Рибкою

Перейти на початок