Версiя для друку

Незалежність судді - одна з основ демократичного цивілізованого суспільства та гарантія надійного захисту визначених Конституцією України соціальних цінностей та правопорядку в державі

Зазначена теза відображає стратегічну мету Міжнародної конференції «Незалежність суддів в Україні», яка відбулася 11 листопада 2011 року у Верховному Суді України.

Учасники конференції, зокрема представники влади, суддівського корпусу України, науковці та міжнародні експерти, мали нагоду представити власні висновки та міркування щодо результатів моніторингу стану незалежності суддів в Україні, здійсненого Радою суддів України та Центром суддівських студій у рамках проекту «Підтримка судової реформи в Україні» за сприяння Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва; найбільш проблемних питань утвердження незалежності судової влади в Україні.

З доповіддю перед учасниками конференції виступив Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Верховного Суду України Ігор Самсін. Він наголосив на низці аспектів становлення незалежності судової влади, опрацювання яких потребує чимало консолідованих зусиль представників усіх гілок державної влади в Україні.

Ключові питання незалежності суддів співвзвучні з міжнародними стандартами гарантій принципу зовнішньої незалежності суддів, яка надається в інтересах верховенства права та осіб, а також принципу внутрішньої незалежності, які опосередковуються строками призначення на посаду судді, матеріальною винагородою та підвищення по службі відповідно.

Наразі конкурсний добір кандидатів на посаду судді завершено і перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України постала проблема, породжена колізійністю чинного законодавства на рівні взаємоузгодженості Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та підзаконного нормативно-правового акта — Регламенту Вищої ради юстиції, затверджений рішенням Вищої ради юстиції від 04 жовтня 2010 № 791/0/15-10.

Ігор Самсін, зауважив, що відповідно до положень чинного Закону проведення всіх необхідних перевірок кандидатів на посаду судді належить виключно до повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Натомість, порядок розгляду матеріалів про призначення на посаду судді, регламентований Главою 1 Розділу ІІ “Порядок підготовки та розгляду питань, що належать до повноважень Ради” Регламенту Вищої ради юстиції включає обов'язок додати реферат та рецензію на реферат до рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про призначення кандидата суддею відповідного суду.

Маємо ситуацію регулювання фактичних правових відносин одночасно декількома нормативними приписами чи актами, які містять розбіжності або ж суперечливі тлумачення. У даному випадку слід керуватися відповідними положеннями чинного Закону, який є актом вищої юридичної сили, прийнятим пізніше, тобто дотримуватись темпорального принципу вирішення правових колізій, відзначив Ігор Самсін.

Ключовим елементом принципу незалежності суддів є забезпечення терміну перебування на посаді та незмінюваності. Тому наступне питання, запропоноване Головою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України до відвертого обговорення на конференції, стосувалось п'ятирічного строку призначення на посаду судді вперше. І хоча чинним законодавством України не передбачено призначення суддів на випробувальний строк, визнаного Монреальською універсальною декларацією про незалежність правосуддя та іншими міжнародними стандартами таким, що не відповідає принципу незалежності суддів, проте, зауважив Ігор Самсін, питання доцільності існуючої тривалості строку перебування на посаді судді потребує докорінного реформування шляхом скорочення відповідного строку до трьох років. Адже професійні та соціально-психологічні якості людини, на яку покладено функцію здійснення судової влади в державі, з метою подальшого рекомендування на зайняття посади судді безстроково можливо та слід виявити за менш тривалий строк.

Дана концепція є одним із основних та першочергових кроків на шляху до утвердження в Україні незалежного суду як гарантії надійного захисту визначених Конституцією України соціальних цінностей та правопорядку в державі та лежить в основі актів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Разом з тим, Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у своєму виступі звернув окрему увагу на низькому рівні забезпечення найважливішої ознаки при визначенні ефективності правосуддя - виконуваності судового рішення. Залишення проблем виконання судових рішень поза увагою ставить під загрозу мету здійснення судочинства, хоча дане питання передусім зумовлене належним рівнем діяльності адміністративних органів в Україні.

Характеризуючи ознаки внутрішньої незалежності судової влади в Україні, Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігор Самсін більш детально зупинився на аспектах фінансування судової системи, просування суддів по службі у контексті удосконалення механізму заохочень суддів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

Належне функціонування судів залежить, зокрема, від обсягів фінансування та вчасного виділення коштів, зазначив доповідач, адже закріплені Конституцією та законами України гарантії незалежності суддів як необхідні умови здійснення правосуддя неупередженим, безстороннім і справедливим судом мають бути реально забезпечені. Він запропонував інтегрувати обсяги фінансування судових органів, які забезпечуватимуть належні економічні умови для повного і незалежного здійснення правосуддя на основі принципів і приписів Конституції України через урядові і парламентські слухання.

“Рівний не має влади над рівним” - саме таким принципом, на глибоке переконання Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігоря Самсіна, слід керуватись у питаннях підвищення суддів по службі. Разом з тим, прийняття відповідних рішень має ґрунтуватися на об'єктивних критеріях, зокрема, на заслугах, з урахуванням кваліфікації, вмінь та потенціалу, необхідних для вирішення справ при застосуванні закону, зберігаючи повагу до людської гідності. Аналогічний підхід повинен забезпечуватись у питаннях накладення дисциплінарного стягнення та притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. У зв’язку з недостатністю рівня правового регулювання притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності Вища кваліфікаційна комісія суддів України відстоює позицію розробки спеціального акта в цій галузі — Дисциплінарного кодексу судді.

Насамкінець Ігор Самсін зауважив, що дієвість усіх попередньо окреслених складових незалежності суддів неможлива без інтелектуальної самостійності носіїв судової влади при винесенні юридично та логічно виважених, кваліфіковано обґрунтованих судових рішень. Принциповим у даному контексті видається становлення інституції, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи — Національної школи суддів України.

Таким чином, підсумував Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігор Самсін, задля досягнення незалежності правосуддя в Україні на шляху до втілення ідеалів верховенства права, громадянського суспільства та правової держави в життя суддівська та наукова спільноти, органи законодавчої та виконавчої влади мають докладати спільних взамоузгоджених зусиль.

Виконуючий обов'язки Голови Верховного Суду України Анатолій Ярема, зазначив, що питання заходу ґрунтується на міжнародних стандартах незалежності суддів та висловив сподівання, що за підтримки учасників конференції з'явиться можливість узагальнити пропозиції і виважено сформувати змістовні висновки.

Залучення до цієї роботи експертів проекту «Підтримка судової реформи в Україні» та Швейцарської агенції з розвитку та співробітництв свідчить про визначальну участь закордонних колег у інформуванні європейської громадськості про реальний стан незалежності суддів в нашій державі. Моніторинг, проведений у 2007 - 2009 рр., на думку виконуючого обов'язки Голови Верховного Суду України, свідчить про тенденцію до зростання рівня незалежності, тому важливо і в подальшому дотримуватись такої позитивної тенденції, здійснюючи практичні кроки із втілення системи стримувань і противаг на доповнення до принципу розподілу державної влади. Адже незалежність судової влади, її рівність із законодавчою і виконавчою — першочергові ознаки правової системи, важливі для верховенства права.

Анатолій Ярема зауважив на багатогранності незалежності судової влади як правового явища, яке неможливо убезпечити від різного роду посягань, починаючи від політичного та економічного до впливу на конкретного суддю. Це внутрішньодержавні процеси, які залежать від рівня правової культури в суспільстві.

За його словами, реалізовано низку кроків задля становлення незалежності судової влади, припинення посягань законодавця на незалежність судової влади та, забезпечення якості законодавства, зокрема: прийнято Постанову Пленуму Верховного Суду України “Про незалежність судової влади” від 13 червня 2007 року №8; подано відповідні конституційні подання до Конституційного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статтей Закону України про Державний бюджет України на 2000, 2001 роки та ін.

Суддя Конституційного Суду у відставці Микола Козюбра зазначив, що важливо чітко розмежувати інституцій ну та функціональну незалежність судді. Незважаючи на позитивні зрушення у процесі призначення на посаду судді вперше, на думку доповідача, наявні великі резерви для удосконалення чинного Закону з питань надання чіткої регламентації критеріїв добору на посаду судді вперше, притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. При цьому ефективність судової реформи не може бути досягнута без внесення відповідних нагальних змін до Конституції України щодо виключення Вищої ради юстиції з процесу обрання суддів, закріплення принципу незмінюваності суддів, виключних підстав порушення присяги судді.

З пропозицією надання висновків Ради суддів України до законопроектів на предмет наявності/відсутності загрози незалежності судді наголосив голова Ради суддів України, суддя Верховного Суду України Ярослав Романюк. З метою запобіганню виникненню подібних ризиків голова Ради суддів України вважає за необхідне передбачити надання відповідних повноважень вищому органу суддівського самоврядування у період між з'їздами суддів України — Раді суддів України; надання правового значення висновкам Пленуму Верховного Суду України; впровадження гідного рівня матеріального і технічного забезпечення судів; долучення органів суддівського самоврядування до бюджетного процесу. Окремого роз'яснення, на думку доповідача, потребує процедура призначення суддів на адміністративні посади з огляду на належність відповідних повноважень та відсутність чіткої системи і критеріїв для здійснення таких призначень, що зумовлює потребу в розробці та затвердженні Вищою радою юстиції окремого Положення про порядок призначення на адміністративні посади.

Виконуючий обов'язки Голови Вищого адміністративного суду України Михайло Цуркан під час своєї доповіді виокремив головні та похідні проблеми обговорюваної тематики у контексті адміністративної юстиції. Зокрема, однією з перших потребує нагального вирішення питання належного фінансування судової системи, похідними ж є плинність кадрів у судах, не обґрунтована критичність громадської думки та представників ЗМІ до судових рішень, що знижує підриває незалежність судової влади.

За підсумками Міжнародної конференції «Незалежність суддів в Україні» з'явиться організаторами планується узагальнити пропозиції та рекомендації учасників заходу та сформувати змістовні висновки для подальшого впровадження у практичній площині.

Перейти на початок