Версiя для друку

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Вищої
кваліфікаційної комісії
суддів України
03 грудня 2015 р. № 84


ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації, що перебуває у володінні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – Комісія).

1.2. Комісія є розпорядником публічної інформації, що відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях, що була отримана або створена в процесі здійснення Комісією своїх повноважень.

1.3. Відповідальним за опрацювання, систематизацію та аналіз інформації, що надається за запитами на інформацію (далі – запити), контроль за їх розглядом та надання консультацій під час оформлення запитів є структурний підрозділ секретаріату Комісії, до компетенції якого належать питання доступу до публічної інформації (далі – відповідальний підрозділ).

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон).

1.5. Дія цього Положення не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері розгляду звернень громадян, які регулюються Законом України «Про звернення громадян» (далі – Закон).


II. Порядок доступу до публічної інформації

2.1. Доступ до публічної інформації забезпечується шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

у засобах масової інформації;

в офіційному друкованому органі;

на єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – веб-сайт Комісії);

на інформаційному стенді, що розміщений у приміщенні Комісії за адресою м. Київ, вул. Механізаторів, 9;

будь-яким іншим способом.

2) надання інформації за запитами.

2.2. Доступ до публічної інформації про діяльність Комісії може бути обмежено відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

III. Оприлюднення інформації

3.1. Оприлюднення публічної інформації у засобах масової інформації забезпечується підрозділом секретаріату Комісії, до компетенції якого належать питання взаємодії із засобами масової інформації відповідно до законодавства України.

3.2. Відповідальний підрозділ забезпечує оприлюднення на веб-сайті Комісії інформації, передбаченої частиною першою статті 15 Закону. Інформація підлягає обов'язковому оприлюдненню не пізніше п'яти робочих днів із дня затвердження документа.

3.3. Інформація, яку необхідно оприлюднювати на веб-сайті, передається до підрозділу секретаріату Комісії з питань інформаційних технологій із зазначенням необхідної календарної дати оприлюднення документа і календарної дати оновлення інформації.

3.4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, що застосовуються у зв'язку з цим.

3.5. У приміщенні Комісії за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 9, на інформаційному стенді відповідальним підрозділом розміщується інформація:

1) про порядок роботи Комісії, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян з питань, пов’язаних з організацією діяльності Комісії;

2) про умови і порядок отримання інформації щодо діяльності Комісії;

3) інші відомості про діяльність Комісії.

3.6. З метою забезпечення оприлюднення публічної інформації підрозділи Комісії надають одержану чи створену в межах їх компетенції публічну інформацію працівнику підрозділу секретаріату Комісії, до повноважень якого належать питання взаємодії із засобами масової інформації.


IV. Порядок складання і подання запитів на інформацію

4.1. Запитувач має право звернутися до Комісії із запитом, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом.

4.2. Запит може бути індивідуальним або колективним.

4.3. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

4.4. Запит має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

4.5. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів особа може подати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів, які можна отримати у відповідальному підрозділі в приміщенні Комісії за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 9, та на веб-сайті Комісії.

4.6. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити працівник відповідального підрозділу, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я і контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

4.7. Попередній розгляд запитів здійснюється відразу після їх отримання відповідальним підрозділом у день надходження або в перший наступний робочий день у разі надходження їх після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та неробочі дні.

Метою попереднього розгляду є аналіз відповідності запитів Закону. На цій стадії здійснюється відбір документів, що підлягають реєстрації у встановленому цим Положенням порядку, а також таких, що реєструються відповідно до вимог законодавства про звернення громадян.


V. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

5.1. Усі отримані запити підлягають автоматизованій реєстрації відповідальним підрозділом.

5.2. Для реєстрації запитів застосовується окрема вхідна реєстраційно-контрольна картка, що обробляється за допомогою автоматизованої системи діловодства.

5.3. Запити отримують реєстраційну дату фактичного дня їх надходження до Комісії.

Запити, що надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження до Комісії наступного робочого дня.

5.4. Для реєстрації запитів на паперових носіях використовуються відповідні реєстраційні штампи.

5.5. Запити, що надійшли в електронній формі на спеціальну електронну адресу Комісії реєструються в тому самому порядку, що і письмові запити, після їх роздрукування на паперових носіях працівниками відповідального підрозділу.

5.6. Запити, отримані у телефонному режимі, приймаються та оформлюються працівниками відповідального підрозділу за спеціально визначеними для цього номерами телефонів.

5.7. Працівники відповідального підрозділу приймають запит у телефонному режимі і на його підставі заповнюють форму запиту із зазначенням усіх реквізитів, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону, дати та часу його прийняття. В аналогічному порядку здійснюється прийом запитів, поданих в усній формі.

5.8. Запити, що надійшли засобами факсимільного зв’язку, реєструються в такому ж порядку, що і письмові запити. Прийом факсограм здійснюється відповідальним підрозділом.

5.9. На запитах, поданих особисто до Комісії за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 9, працівники відповідального підрозділу проставляють штамп з номером особистого прийому та на другому примірнику запиту, на вимогу запитувача, на першому його аркуші проставляють штамп із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та номера особистого прийому. Така копія повертається запитувачу інформації.

5.10. У разі надходження повторних запитів їм надається черговий реєстраційний номер, а у відповідній графі реєстраційно-контрольної картки журналу зазначається реєстраційний номер першого запиту.

Повторними вважаються запити, у яких:

1) оскаржується відповідь на попередній запит;

2) повідомляється про несвоєчасну відповідь на попередній запит, якщо з часу надходження останнього минув установлений законодавством строк розгляду і відповідь запитувачу не надавалась;

3) не надана відповідь по суті або надана не в повному обсязі на попередній запит;

4) звертається увага на інші недоліки, допущені при наданні інформації за попереднім запитом.

Запити на інформацію одного й того ж запитувача з одного й того ж питання, що надійшли до Комісії, а також надіслані іншим адресатам, обліковуються за реєстраційними індексами першого запиту з порядковим номером, що проставляється через дріб, наприклад: К-356/15/1, К-356/15/2, К-356/15/3 тощо.

5.11. При первинному розгляді запиту працівники відповідального підрозділу попередньо опрацьовують запит та подають на резолюцію керівнику або заступнику керівника секретаріату Комісії, секретарю кваліфікаційної або дисциплінарної палат Комісії, якщо розгляд запиту здійснюється службою інспекторів Комісії.

Зазначена резолюція оформляється протягом 3 робочих годин з часу реєстрації запиту.

Для запитів зі строком розгляду 48 годин резолюція оформляється протягом 1 години після реєстрації запиту.

5.12. Після повернення запиту з відповідною резолюцією відповідальним підрозділом вносяться необхідні дані у контрольно-реєстраційну картку, після чого запит невідкладно передається на виконання до структурного підрозділу секретаріату Комісії або служби інспекторів Комісії.

Запити зі строком розгляду 48 годин передаються виконавцю негайно після накладення резолюції.

5.13. Дата та час передачі запитів до структурних підрозділів секретаріату Комісії або служби інспекторів Комісії фіксується у журналі (реєстрі), що ведеться відповідальним підрозділом.

5.14. Структурні підрозділи секретаріату Комісії, служба інспекторів Комісії розглядають запит та готують проект відповіді за підписом особи, яка наклала резолюцію на запит.

5.15. Строк підготовки відповіді зазначається у контрольно-реєстраційній картці.

5.16. У разі якщо запит стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів секретаріату Комісії або структурного підрозділу секретаріату Комісії та служби інспекторів Комісії, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є виконавець, зазначений першим у резолюції.


VІ. Порядок надання публічної інформації

6.1. Відповідь на запит надається не пізніше п'яти робочих днів з дня його отримання.

Відповіді на запити підлягають обов’язковій реєстрації в Комісії.

При наданні відповіді електронною поштою належно оформлений лист та копії документів відповідно скануються та відправляються запитувачу інформації.

6.2. Відповідь на запит повинна містити достовірну, точну та повну запитувану інформацію.

Відповідь на запит готується структурними підрозділами секретаріату Комісії, службою інспекторів Комісії відповідно до резолюції та передається до відповідального підрозділу. Дата та час передачі відповіді фіксуються у журналі (реєстрі), що ведеться відповідальним підрозділом.

На запит надається відповідь або мотивована підстава відмови в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються: найменування установи, поштова адреса, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

6.3. Якщо запитувана інформація стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

6.4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів за погодженням із керівником або заступником керівника секретаріату Комісії чи секретарем кваліфікаційної або дисциплінарної палат Комісії, яким накладено резолюцію.

6.5. Запитувач повідомляється про продовження строку розгляду у письмовій формі не пізніше 5 днів з дня отримання запиту.

Відповідь подається до відповідального підрозділу в порядку, передбаченому в пункті 6.2 цього Положення.

6.6. Відстрочка в задоволенні запиту допускається, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У разі відстрочки задоволення запиту структурний підрозділ секретаріату Комісії, служба інспекторів Комісії, на розгляді яких він знаходиться, не пізніше строку виконання, зазначеного у контрольно-реєстраційній картці, готує проект листа на адресу запитувача. У листі має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту;

2) дата надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв'язку з якими запит не може бути задоволений у встановлений Законом строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

Відповідь подається до відповідального підрозділу в порядку, передбаченому в пункті 6.2 цього Положення.

6.7. У разі якщо запит містить, зокрема, прохання надати інформацію, що не належить до публічної, то відповідь може бути направлена заявнику окремо у строк, передбачений чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

6.8. Інформація на запит надається безкоштовно.

Якщо запитувана інформація має обсяг більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання або друк документів, починаючи з першої сторінки.

Заявнику в установленому цим Положенням порядку надсилається відповідь про вартість фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком запитуваних документів, реквізити Комісії і порядок оплати цих витрат. Зазначена відповідь подається до відповідального підрозділу в порядку, передбаченому в пункті 6.2 цього Положення.

За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

6.9. У випадку коли запитувана інформація належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді зазначається вид, найменування, номер, дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до такої інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, доступ до якої не обмежений.

Відповідь на такий запит підлягає обов'язковому погодженню з керівником структурного підрозділу секретаріату Комісії, відповідальному за роботу з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом.

6.10. Працівники відповідального підрозділу здійснюють контроль за дотриманням строків розгляду запитів та підготовки проектів відповідей структурними підрозділами секретаріату Комісії, службою інспекторів Комісії.

6.11. Строком фактичного виконання завдання з розгляду запиту вважається дата та час реєстрації факту передачі відповідальному підрозділу відповіді запитувачу у журналі, що ведеться відповідальним підрозділом.

6.12. У разі порушення строків підготовки проекту відповіді запитувачу інформації структурним підрозділом секретаріату Комісії, службою інспекторів Комісії, працівники відповідального підрозділу протягом одного робочого дня інформують про цей факт керівництво Комісії для вжиття заходів.

6.13. Комісія має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) якщо Комісія не володіє і не зобов'язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) особа, яка подала запит, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог щодо оформлення запиту, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону;

5) якщо інформація не є публічною і не регулюється Законом.

6.14. Відповідь Комісії про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Якщо Комісія не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності їй відомо чи має бути відомо, хто нею володіє, відповідальний підрозділ зобов'язаний направити цей запит належному органу державної влади з одночасним повідомленням про це запитувача.

6.15. Відмова в задоволені запиту надається запитувачу в письмовій формі.

У відмові в задоволенні запиту має бути зазначено:

1) прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту Комісією;

2) дата відмови;

3) мотивована підстава відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.


VII. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації

7.1. Відповідальність за порушення у сфері доступу до публічної інформації визначається відповідно до чинного законодавства України.07 травня 2012
Перейти на початок