Версiя для друку

Питання-відповіді

Актуальні питання первинного кваліфікаційного оцінювання суддів

Питання

Відповідь

Де можна ознайомитися з офіційним текстом Положення про порядок ведення суддівського досьє, Порядком та методологією кваліфікаційного оцінювання судді та Положенням про порядок складання іспиту та методику його оцінювання під час проведення кваліфікаційного оцінювання судді?

Зазначені в питанні документи розміщені на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у розділі «Оцінювання суддів», рубрика «Документи».

Чи можуть судді долучити до своїх суддівських досьє інформацію щодо проходження підвищення кваліфікації не в Національній школі суддів України, а, наприклад, навчання на курсах, які організовуються за міжнародними програмами тощо?

Відповідно до пункту 7.2. Положення про порядок ведення суддівського досьє, затвердженого рішенням Ради суддів України від 05 червня 2015 року   № 57, суддя має право ознайомлюватися з матеріалами суддівського досьє та здійснювати виписки з нього, виготовляти копії та використовувати засоби відео та фото фіксації, а також надавати для долучення до суддівського досьє інші документи щодо своєї кар’єри та виконання роботи судді. Таким чином, за бажанням судді, копії сертифікатів, посвідчень тощо, які свідчать про навчання судді можуть бути долучені до суддівського досьє.

Водночас, Комісія не рекомендує направляти для долучення до суддівського досьє копій сертифікатів, виданих Національною школою суддів України, оскільки така інформація отримується Комісією безпосередньо від Національної школи суддів України і не потребує додаткового підтвердження від судді.

Чому в показниках суддівського досьє “Інформація про кількість скасованих судових рішень” і “Інформація про кількість змінених судових рішень” відображаються дані щодо справ, які розглянуто до 01.01.2012, але за результатами їх перегляду були змінені або скасовані судами вищих інстанцій пізніше, наприклад у 2013 році?

Відповідно до підпункту 1 пункту 14 Розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» інформація, яка має міститися в  суддівському досьє наповнюється починаючи з 01 січня 2012. Зважаючи на те, що інформація, яка надається для заповнення вказаних розділів отримується із даних звітності щодо розгляду судами справ і матеріалів, де передбачені піврічний або річний звітний період, діюча нормативно правова база, якою регулюється порядок формування статистичної звітності, не передбачає можливості урахування дати прийняття судом первинного рішення для зарахування показників змінених або скасованих судових рішень у попередні звітні періоди.

Чи може суддя ознайомитися з матеріалами суддівського досьє дистанційно?

Пунктом 7.3. Розділу 7 Положення про порядок ведення суддівського досьє, передбачено, що на запит судді Вища кваліфікаційна комісія суддів може надати виписки з суддівського досьє стосовно інформації, яка міститься у ньому.

Пункт 1.11. Положення про порядок ведення суддівського досьє створюється, формується та ведеться в паперовій формі, а в разі наявності технічної можливості, у тому числі повністю або частково, в електронній формі. Ознайомлення з суддівським досьє дистанційно на сьогоднішній день не виявляється можливим. Вища кваліфікаційна комісія суддів України вирішує питання щодо створення електронної форми ведення суддівського досьє, що в подальшому надасть можливість проводити ознайомлення суддів з їхніми досьє дистанційно.

За який період роботи судді будуть оцінюватися його показники під час проведення первинного оцінювання.

Під час проведення первинного кваліфікаційного оцінювання, будуть оцінюватися показники роботи судді за період з 01 січня 2012 року до моменту фактичного проведення первинного кваліфікаційного оцінювання.

Чи будуть судді завчасно проінформовані про перелік питань, що використовуватимуться під час іспиту?

Пунктом 8.9 Положення про порядок складання іспиту та методику його оцінювання під час кваліфікаційного оцінювання судді передбачено, що перелік завдань для проведення тестування оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за 20 днів до проведення тестування. З огляду на вказане, переліки питань, які будуть використовуватись під час іспитів, з урахуванням спеціалізації суддів будуть в обов‘язковому порядку оприлюднені на офіційному веб-сайті Комісії.

Який порядок проходження первинного кваліфікаційного оцінювання суддів, які були рекомендовані Комісією для обрання на посаду безстроково, але рішення по них Верховною Радою України ще не прийнято?

Підпунктом 3 абзацу 1 Пункту 6 Розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» передбачено, що судді, які подали на момент набрання чинності цим Законом заяву про обрання суддею безстроково, проходять первинне кваліфікаційне оцінювання суддів,  першочергово відповідно до графіка, встановленого Вищою кваліфікаційною комісією України. Первинне кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих судів, які склали присягу судді до набрання чинності цим Законом та відправляють правосуддя, проводиться у терміни, визначені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.  Таким чином, первинне кваліфікаційне оцінювання суддів, які звернулися до Комісії із заявами про обрання безстроково до набрання чинності Законом України “Про забезпечення права на справедливий суд” (28 березня 2015 року), буде здійснюватися разом із іншими суддями суду, у якому працює такий суддя.

Яким чином буде оцінюватися показник суддівського досьє «загальна кількість розглянутих справ»?

Порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання судді визначає, що одним із показників оцінки особистої компетенції судді є здатність судді виконувати обсяг роботи, що зокрема визначається з урахуванням кількості справ, розглянутих суддею.

Розділ суддівського досьє, у якому міститься інформація про ефективність здійснення судочинства суддею включає дані про загальну кількість розглянутих справ. Зазначена інформація  відповідно до графіка надання інформації та документів для наповнення суддівського досьє надсилається керівником апарату суду.

Відповідно до пункту 2.5.2.1.1. Порядку та методології кваліфікаційного оцінювання судді, оцінка показника “загальна кількість розглянутих справ” здійснюватиметься Комісією з урахуванням причин виникнення таких показників, а також з урахуванням пояснень судді та доданих документів, що підтверджують відповідну інформацію (п. 2.6 Порядку та методології).

Як будуть проходити кваліфікаційне оцінювання судді апеляційних судів України?

У даний час Комісією вивчається питання можливих підходів при формуванні груп суддів апеляційних судів для планування проведення їх первинного оцінювання. Для недопущення перешкод у доступі громадян до суду, забезпечення урахування специфіки роботи судів (дні судових розглядів, наявність категорій справ, які повинні бути розглянуті негайно тощо) в Комісії розглядаються варіанти як проведення оцінювання усіх суддів одного суду одночасно, так і формування груп з урахуванням спеціалізації судів та суддів з числа суддів різних судів. При узгодженні зазначених питань на офіційному веб-сайті Комісії буде оприлюднений графік проведення оцінювання суддів апеляційних судів.

Чи можливо ознайомитися дистанційно зі скаргами, які надійшли в Комісію щодо суддів, які будуть проходити кваліфікаційне оцінювання.

Відповідно до пункту 10 статті 85 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» суддівське досьє має містити інформацію про дисциплінарну відповідальність суддів, а саме кількість скарг на дії судді та кількість дисциплінарних проваджень і їх результати.

Таким чином, ні Закон України “Про судоустрій і статус суддів”, ні Положення про порядок ведення суддівського досьє не передбачають наявності в суддівських досьє копій скарг на дії суддів, а лише узагальнену інформацію щодо їх кількості. У випадку, якщо за результатами дисциплінарного провадження, Комісією, або Вищою радою юстиції було прийняте рішення відповідного органу, копія такого рішення буде міститися у суддівському досьє і суддя зможе з ним ознайомитись.

Чи буде у судді можливість користуватися під час кваліфікаційного оцінювання судді текстами нормативно-правових актів, матеріалами судової практики?

Під час підготовки суддів до обговорення з членами Комісії змодельованої практичної ситуації, суддям буде надаватись можливість користуватись нормативно-правовою базою «Ліга-закон», доступ до якої буде забезпечений Комісією у спеціально обладнаному приміщенні. Також суддям буде дозволено використання текстів нормативно-правових актів на паперових носіях (підручники, кодекси і т.д.), які вони зможуть принести із собою. У рішенні Комісії про проведення первинного кваліфікаційного оцінювання і у відповідних повідомленнях на адресу судів буде наявна детальна інформація щодо порядку використання текстів нормативно-правових актів на паперових носіях.

Чи існує у Вищої кваліфікаційної комісії суддів України бачення щодо загального строку та графіку проведення первинного кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів?

З урахуванням положень Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» та Закону України «Про судоустрій і статус суддів» первинне кваліфікаційне оцінювання почнеться з суддів, які подали на момент набрання чинності Законом заяву про обрання суддею безстроково.

У Комісії здійснюється робота щодо визначення принципів формування графіку проведення первинного кваліфікаційного оцінювання суддів з урахуванням спеціалізації суддів (палат з розгляду окремих категорій справ), недопущення зупинки роботи судів на час проведення первинного кваліфікаційного оцінювання тощо. Комісія веде консультації з Радою суддів України щодо вирішення цього питання.

Виконання практичного завдання під час проведення первинного кваліфікаційного оцінювання буде здійснюватись шляхом обговорення з суддями змодельованої практичної ситуації з питань застосування норм матеріального чи процесуального права?

Метою виконання практичного завдання під час первинного кваліфікаційного оцінювання суддів є визначення здатності судді проводити судове засідання, здатності ухвалювати судові рішення, здатності здійснювати правосуддя у судді відповідного рівня. Відповідно до пункту 8.8. Положення про порядок складення іспиту  та методику його оцінювання  під час кваліфікаційного оцінювання судді  виконання практичного завдання буде здійснюватися шляхом обговорення практичної ситуації, у тому числі з процесуальних питань. Таким чином, запитання можуть стосуватись як матеріального, так і процесуального права.

Значення, які питання можуть бути задані судді також залежатиме від змісту конкретної практичної ситуації, яка буде обрана під час проведення іспиту.

Ставлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Ради суддів України до проведення первинного кваліфікаційного оцінювання суддів як до методу повного оновлення суддівського корпусу шляхом звільнення усіх діючих суддів. Чи відповідає проведення первинного кваліфікаційного оцінювання суддів принципам та нормам міжнародного і національного права?

Процедура кваліфікаційного оцінювання судді, зокрема первинного, відповідає принципам та нормам міжнародного права. Це підтверджується висновками, які були отримані від міжнародних експертів під час підготовки Порядку та методології кваліфікаційного оцінювання. Такі висновки зокрема стосуються того, що більшість членів Комісії – органу, який забезпечує проведення кваліфікаційного оцінювання, - судді.

В основу Порядку та методології кваліфікаційного оцінювання судді і Положення про порядок складення іспиту та методику його оцінювання під час кваліфікаційного оцінювання судді покладено механізми, які нівелюють можливість використання їх як інструменту розправи, приниження суддів тощо. Відповідно до загальносвітових стандартів за результатами первинного кваліфікаційного оцінювання судді не може бути звільнений, а направлятиметься на перепідготовку в Національну школу суддів України. Такий механізм, насамперед, спрямований на те, щоб суддя мав змогу підвищити свій професійний рівень у тих, напрямах, які за результатами оцінювання були виявлені як слабкі сторони судді.  

Яким чином ураховуватиметься той факт, що у більшості місцевих загальних судів відсутня спеціалізації суддів?

Визначеним Комісією Порядком та методологією кваліфікаційного оцінювання судді встановлено, що первинне кваліфікаційне оцінювання суддів проводиться з урахуванням спеціалізації суду та суддів, які проходять відповідну процедуру.

З огляду на наведене й у рамках підготовки до проведення первинного кваліфікаційного оцінювання суддів, які подали на момент набрання чинності Законом заяву про обрання суддею безстроково, Комісією заплановано  направлення запитів у відповідні суди з метою отримання інформації щодо визначеної за кожним суддею спеціалізації, а також належним чином завірених копій рішень зборів суддів, якими ця інформація підтверджується.

На офіційному веб-сайті Комісії буде розміщено перелік питань з урахуванням спеціалізації. Таким чином, для забезпечення проведення іспитів будуть сформовані окремі переліки усталених правових позицій для суддів, за якими не визначена конкретна спеціалізація із розгляду справ, а також переліки усталених правових позицій для суддів, які спеціалізуються на розгляді окремих категорій справ. Загальна кількість таких правових позицій для кожної групи буде однаковою.

Яка процедура ідентифікації робіт для визначення результатів іспиту під час первинного кваліфікаційного оцінювання суддів?

Судді, які  будуть проходити тестування, реєструватимуться для складення тестування, під час чого ним надаватимуться два тестові зошити (для викладення положень усталених правових позицій Верховного Суду України та правового висновку Європейського суду з прав людини). При цьому суддям надаватимуться наліпки із штрих-кодами, одна з яких наклеюється напроти прізвища судді в екзаменаційній відомості, а решта на роботах судді. Усі штрих-коди можуть бути опрацьовані виключно з використанням спеціального обладнання, та не можуть бути ідентифіковані по зовнішньому вигляду. Таким чином усі роботи суддів будуть де персоналізовані, і їх ідентифікація та встановлення авторства проводитиметься виключно після повного закінчення оцінювання робіт Комісії. За таких обставин, члени Комісії не будуть знати чию роботу вони перевіряють, а після ідентифікації роботи її оцінка вже буде проведена та зафіксована в екзаменаційній відомості.

Чи буде відомо перелік питань членів кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які будуть ставитись під час співбесіди у межах первинного кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів?

Переліку питань під час співбесіди у межах первинного кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів не існує і існувати не може, оскільки під час проведення співбесіди член Комісії доповідач буде інформувати суддю, а також решту членів Кваліфікаційної палати про результати дослідження досьє судді. Після цього члени Комісії будуть ставити питання судді.

Разом з тим, суддя має право на ознайомлення з матеріалами його суддівського досьє та на надання для долучення до суддівського досьє інших документів щодо своєї кар’єри та виконання роботи судді. Таким чином, оперуючи даними свого досьє, суддя розумітиме щодо яких показників та інформації, що стосуються його кар‘єри об‘єктивно можуть виникнути запитання.

Відповідно до пункту 3.17. Порядку та методології кваліфікаційного оцінювання судді співбесіда під час проведення оцінювання полягає в обговоренні результатів дослідження суддівського досьє та складається з таких стадій:

- оголошення членом Кваліфікаційної палати доповіді за результатами дослідження суддівського досьє;

- надання судді можливості доповнити, уточнити чи спростувати оголошену в доповіді інформацію;

- послідовне обговорення з суддею показників (відповідно до критеріїв) для остаточного визначення професійного рівня судді.

Як показує практика за результатами роботи Комісії з питань суддівської кар’єри за останні 12 місяців, найбільше членів Комісії цікавила наявність окремих ухвал стосовно судді, інформація про ефективність здійснення суддею судочинства, а саме:

-         причини скасування та зміни судових рішень;

-         відповідність витрат і майна судді та членів його сім’ї, а також близьких осіб задекларованим доходам;

-         кількість дисциплінарних проваджень та їх результати.

Чи буде у рішенні за результатами первинного кваліфікаційного оцінювання судді міститись мотивація того чи іншого результату оцінювання іспиту, який складав суддя під час оцінювання?

За результатами кваліфікаційного оцінювання Кваліфікаційна палата або Колегія складає вмотивований висновок про підтвердження чи непідтвердження кваліфікації судді.

Складення вмотивованого висновку проводиться з обгрунтуванням оцінки семи критеріїв, які передбачені пунктом 2.1. Порядку та методології кваліфікаційного оцінювання судді. Критерій «Професійна компетенція» під час оцінювання визначається на підставі результатів іспиту, і рішення Комісії щодо його оцінки має бути вмотивованим.

Крім того, національне законодавство дозволяє судді не погодитьсь з певною правовою позицією, за умови належної аргументації своїх висновків. У такому разі рішення Комісії щодо оцінки критерію «професійна компетенція» буде здійснюватись з урахуванням аргументів судді.

Яким чином будуть ураховуватись показники кількості розглянутих справ, а також скасованих та змінених судових рішень для суддів господарських судів, які спеціалізуються на розгляді справ про банкрутство?

Порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання судді і Положення про порядок складення іспиту та методику його оцінювання під час кваліфікаційного оцінювання судді базуються на принципі урахування спеціалізації суду і  судді.

Стадія співбесіди передбачає надання судді можливості доповнити, уточнити чи спростувати інформацію оголошену в доповіді члена Комісії за результатами вивчення суддівського досьє.

Таким чином, об’єктивно нижчий показник кількості розглянутих справ у суддів, які розглядають справи про банкрутство, не може бути негативно оцінений виключно із-за незначної кількості розглянутих справ. Однак при цьому, він буде порівнюватись із тим, скільки справ судді було змінено, скасовано тощо.

Які строки та процедура долучення письмових пояснень судді до суддівського досьє?

Суддя має право надавати пояснення щодо даних його суддівського досьє, у тому числі у письмовому вигляді. Письмові пояснення надаються суддею не пізніше ніж за 5 робочих днів з дня ознайомлення з матеріалами суддівського досьє. Усні пояснення надаються суддею під час проведення співбесіди.

Чи може змінюватись перелік тестових завдань, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, після його оприлюднення?

Перелік тестових запитань, оприлюднений на офіційному веб-сайті Комісії у межах первинного оцінювання відповідної категорії суддів змінюватись не буде. Вибір конкретного тестового завдання під час складення вказаними суддями іспиту здійснюватиметься виключно із переліку запитань, який був оприлюднений.

Чи будуть проходити оцінювання першими судді, які працюють на Львівщині?

На виконання підпункту І пункту 14 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» (далі – Закон) Державною судовою адміністрацією України наказом від 25 листопада 2015 року № 204 затверджено графік передачі суддівських досьє судів місцевих судів. На виконання цього наказу, територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Львівській області першим створено та передано суддівські досьє суддів Львівщини.

З урахуванням положень Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» першочергово первинне кваліфікаційне оцінювання проходять судді, які на момент набрання чинності цим Законом звернулись до Комісії із заявами про обрання на посаду судді безстроково.

Таким чином, первинне оцінювання першими будуть проходити лише ті судді Львівської області та міста Львова, які звернулись із заявами про брання безстроково після 28 березня 2015 року.

Питання-відповіді

Питання

Відповідь

Організація первинного кваліфікаційного оцінювання.

Для проведення первинного кваліфікаційного оцінювання суддів відповідного суду(судів) Вища кваліфікаційна комісія суддів України прийматиме рішення, в якому зазначатимуться, зокрема, строки проведення, графік, місце, час проведення кваліфікаційного оцінювання. Таке рішення буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Комісії.

Окрім цього, про таке рішення не пізніше ніж за двадцять днів до проведення оцінювання буде додатково повідомлено кожен суд, судді якого проходитимуть оцінювання.

Усі судді не пізніше ніж за 10 днів до проведення співбесіди мають право ознайомитись із матеріалами свого суддівського досьє та у разі необхідності надати пояснення, обґрунтування, долучити документи. Суддя матиме право обґрунтувати дані суддівського досьє безпосередньо на співбесіді.

Тестування під час первинного кваліфікаційного оцінювання.

Іспит під час первинного кваліфікаційного оцінювання складається з анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання. На відміну від іспиту, який судді складатимуть під час переведення до іншого суду, або застосування відповідного виду дисциплінарного стягнення, під час первинного оцінювання форма завдань буде інша.

Формою анонімного письмового тестування при первинному кваліфікаційному оцінюванні є письмове викладення суддею за пропозицією колегії положень усталеної правової позиції, яка сформована Верховним Судом України та правового висновку, що міститься у рішенні Європейського суду з прав людини.

Перелік правових позицій та рішень Європейського суду з прав людини, які будуть використовуватись під час іспиту, розміщуватиметься на веб-сайті Комісії відразу після прийняття рішення про проведення первинного оцінювання.

Для проведення письмового анонімного тестування відповідної категорії суддів, з урахуванням принципів спеціалізації та інстанційності, Колегією за принципом випадковості вибиратиметься 2 завдання: одне з яких має на меті перевірку знань положень усталених правових позицій Верховного Суду України, інше – практики Європейського суду з прав людини.

Якщо у суді за рішенням зборів суддів запроваджено спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій справ, суддя, який буде проходити кваліфікаційне оцінювання, повинен надати до Комісії не пізніше ніж за 10 календарних днів до його початку підтверджуючі документи (копію рішення зборів суддів), що він працює суддею за певною спеціалізацією.

Тривалість підготовки письмових відповідей суддями складає 120 хвилин.

Оцінювання колегією виконаних суддями робіт здійснюватиметься шляхом прийняття рішення щодо якості виконаного завдання (повноти відображення правової позиції, сформованої Верховним Судом України, або висновку, який викладений Європейським судом з прав людини) та визначення результативного показника складення суддею письмового тестування (кваліфікований, потребує підвищення кваліфікації, не кваліфікований).

Приклад завдання під час складення іспиту при проходженні первинного кваліфікаційного оцінювання.

Господарська спеціалізація:

Правова позиція, викладена у постанові Верховного Суду України від 20 листопада 2012 року №3-53гс12 (справа №28/5005/640/2012):

Право сторони договору на звернення до суду з вимогою про зміну такого договору без дотримання порядку досудового врегулювання спору в розумінні статті 188 ГК України та статті 11 ГПУ України.

Ключові положення правової позиції:

1.Обрання певного засобу правового захисту, у тому числі і досудового врегулювання спору, є правом, а не обов’язком особи, яка добровільно, виходячи з власних інтересів, його використовує.

2.Недотримання позивачем вимог частини 2 статті 188 ГК України щодо обов’язку надсилання іншій стороні пропозицій про зміну умов договору оренди земельної ділянки не позбавляє його права звернутися до суду з позовом до відповідача про зміну умов договору за наявності спору, тобто відсутності згоди на зміну умов договору.

Таким чином, оцінюючи результат виконання суддею такого завдання, відповідна колегія повинна буде встановити чи відображено у наявній письмовій роботі судді наведені вище положення. У разі, якщо суддею вказані положення викладені повністю і правильно, результатом оцінки цього письмового тестового завдання буде «Кваліфікований». Якщо суддя не повністю виклав суть правової позиції (відсутній один з компонентів, компоненти викладені не повністю, один із компонентів неправильно розтлумачений тощо) результатом оцінювання тестового завдання буде - «Потребує підвищення кваліфікації». Нарешті, якщо суддя не висвітлив жодного положення правової позиції або виклав їх невірно, то результат оцінювання – «Не кваліфікований».

Аналогічний підхід Комісія буде застосовувати під час оцінювання завдання щодо знання практики Європейського суду з прав людини.

Яким чином Комісією здійснюється перевірка статусу військовозобов’язаних чи військовослужбовців?

Відповідно до статті 67 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі - Закон) кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визначений перелік документів, серед яких і копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Згідно з частиною першою статті 66 Закону призначення на посаду судді вперше здійснюється виключно в порядку, визначеному цим Законом, та включає в себе, зокрема, проведення стосовно осіб, які успішно склали відбірковий іспит, спеціальної перевірки в порядку визначеному законодавством про запобігання корупції, з урахуванням особливостей визначених статтею 70 цього Закону.

Для проведення спеціальної перевірки Комісія надсилає до уповноважених органів запити про перевірку відповідних відомостей стосовно кандидатів, як це встановлено статтею 70 Закону.

Перевірка дійсності військового квитка та статусу військовозобов’язаного здійснюється шляхом направлення Комісією  відповідного запиту до Міністерства оборони України.

Чи будуть розглядатися Комісією питання про переведення суддів до судів вищого рівня до проведення кваліфікаційного оцінювання?

Відповідно до пункту 8 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» заяви і скарги, подані до набрання чинності цим Законом, а також дисциплінарні провадження щодо суддів, розпочаті до набрання чинності цим Законом, здійснюються відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції, що діяла на момент подачі відповідної заяви (скарги), відкриття відповідного дисциплінарного провадження.

Чи буде Комісія розглядати питання переведення суддів із зони проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим з урахуванням особливого порядку переведення?

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
від 18 грудня 2014 року №175/пс-14 затверджено Положення про особливий порядок переведення судді до іншого суду у зв’язку із неможливістю здійснення правосуддя на окремих територіях Донецької та Луганської областей.

Вказане Положення визначає порядок подання документів та розгляду Комісією питань щодо переведення суддів з одного суду до іншого суду того самого рівня і спеціалізації та до іншого місцевого суду іншої спеціалізації (юрисдикції), та розроблене з урахуванням Рішення XII позачергового з’їзду суддів України для забезпечення невідкладних заходів щодо працевлаштування (переведення) суддів до іншого суду у зв’язку із неможливістю здійснення незалежного правосуддя на окремих територіях Донецької та Луганської областей та загрозою життю та здоров’ю суддів в районах проведення антитерористичної операції.

Особливого порядку подання суддями документів та розгляду Комісією питань щодо їх переведення до судів вищого рівня не передбачено.

Переведення суддів Автономної Республіки Крим до інших судів гарантоване Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

В юридичних ЗМІ останнім часом активно обговорюється питання щодо тривалих термінів спеціальної перевірки?

Детальний аналіз цієї проблеми читачі знайдуть на сторінках «Юридичної газети» в інтерв’ю керівника підрозділу Комісії, відповідального за організацію та проведення спеціальних перевірок. Як свідчить практика, стосовно кожного кандидата надсилається до 30 запитів, зокрема, щодо стажу в галузі права. Комісією надсилаються запити до підприємств різної форми власності. Інколи доводиться шукати їх правонаступників або вести переписку з архівними установами, у разі ліквідації таких підприємств. Пояснення кандидатів потребують додаткової ретельної перевірки. Державні органи теж часто перевищують встановлені терміни для надання відповідей.

Можна навести приклади складних для перевірки ситуацій?

Наприклад, перевірка відношення особи до військового обов’язку. Враховуючи умови сьогодення, зміну місця проживання кандидатів, особливо з числа переселенців, перевірка такої інформації інколи може тривати і понад три місяці. Значною мірою ускладнює нашу роботу відсутність можливості направляти запити на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та неконтрольовані Україною частини Донецької та Луганської областей.

Крім того, якщо виникає розбіжність між задекларованими доходами кандидатів та обліковими даними фіскальної служби, таким особам надається можливість надіслати пояснення та підтвердні документи. Майбутні судді не завжди мають можливість отримати за місцями своєї роботи та у банках необхідні документи у п’ятиденний термін, який встановлений законом.

Можете зреагувати на припущення, що затягування термінів спецперевірок пов’язано з відпустками персоналу?

З минулого року ми працюємо фактично з подвійним навантаженням. На жаль, стає правилом понаднормова робота від сьомої ранку до двадцятої-двадцять другої години. В минулі вихідні працював весь склад відділу, посилений службовцями іншого підрозділу. Відпустки маємо скорочені – не більше 2 тижнів. Але поставлені завдання з питань спецперевірок виконаємо у встановлений Законом спосіб.

Чи буде вважатись порушеним строк несвоєчасного подання кандидатами заяв до Комісії про рекомендування для обрання на посаду судді безстроково, передбачений частиною 1 статті 77 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», у зв’язку з тимчасовим припиненням прийому Комісією заяв?

Перевищення строку подання кандидатами заяв про рекомендування для обрання на посаду судді безстроково, визначеного статтею 77 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», не буде вважатися пропущеним, оскільки 28.03.2015 набрав чинності Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд», яким було викладено у новій редакції названий Закон.

19 травня 2015 року Комісією затверджено Положення «Про порядок подання документів, підготовки та розгляду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України питання про рекомендування кандидата для обрання на посаду судді безстроково», зразки заяв та анкету встановленої форми, які будуть розміщені на веб-сайті Комісії.

Чи має право кандидат на посаду судді подати документи про участь у конкурсі на заміщення вакантних посад судді в інший строк, ніж той, який встановлений Комісією?

Відповідно до статті 73 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» загальний порядок подання заяви для участі в конкурсі та умови його проведення визначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

Кандидат на посаду судді, який перебуває у резерві і бажає взяти участь в оголошеному конкурсі, особисто подає до Комісії письмову заяву та документи з додержанням затверджених рішенням Комісії від 23 квітня 2015 року Умов проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсу на зайняття вакантної посади судді місцевого суду загальної юрисдикції серед кандидатів на посаду судді вперше, зарахованих до резерву на заміщення вакантних посад суддів.

Рішенням Комісії від 14 травня 2015 року визначено строк для приймання заяв та документів для участі у конкурсі відповідно до кількості набраних балів.

Коли Комісією буде оголошено проведення чергового добору кандидатів на посаду судді?

Відповідно до статті 66 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Комісія приймає рішення про оголошення добору кандидатів на посаду судді та розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті й зазначає кінцевий термін подання документів до Комісії, що не може бути меншим ніж 30 днів з дати розміщення такого оголошення.

Чи можна в будь-який час подати до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України заяву та документи щодо переведення судді до іншого суду?

28 березня 2015 року набрав чинності Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд», яким було викладено у новій редакції Закон України «Про судоустрій і статус суддів».

Переведення суддів здійснюється за результатами конкурсу на заміщення вакантної посади судді, проведеного в порядку, визначеному статтею 73 цього Закону.

Для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про його оголошення, визначає загальний порядок подання заяви для участі у ньому та умови проведення конкурсу.

Ураховуючи викладене, суддя може звернутися до Комісії з письмовою заявою щодо переведення до іншого суду після оголошення відповідного конкурсу на заміщення вакантних посад.

Де можна дізнатись про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади судді з метою переведення судді до іншого суду?

Відповідно до статті 73 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» інформація про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади судді розміщується на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та публікується у визначених друкованих засобах масової інформації не пізніш як за місяць до дня проведення конкурсу.


Відповідно до статті 67 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі - Закон) кандидат на посаду судді подає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визначений перелік документів, серед яких і копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

       Згідно з частиною першою статті 66 Закону призначення на посаду судді вперше здійснюється виключно в порядку, визначеному цим Законом, та включає в себе, зокрема, проведення стосовно осіб, які успішно склали відбірковий іспит, спеціальної перевірки в порядку визначеному законодавством про запобігання корупції, з урахуванням особливостей визначених статтею 70 цього Закону.

       Для проведення спеціальної перевірки Комісія надсилає до уповноважених органів запити про перевірку відповідних відомостей стосовно кандидатів, як це встановлено статтею 70 Закону.

       Перевірка дійсності військового квитка та статусу військовозобов’язаного здійснюється шляхом направлення Комісією  відповідного запиту до Міністерства оборони України. 

 

Чи будуть розглядатися Комісією питання про переведення суддів до судів вищого рівня до проведення кваліфікаційного оцінювання?  

Відповідно до пункту 8 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» заяви і скарги, подані до набрання чинності цим Законом, а також дисциплінарні провадження щодо суддів, розпочаті до набрання чинності цим Законом, здійснюються відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції, що діяла на момент подачі відповідної заяви (скарги), відкриття відповідного дисциплінарного провадження.

Перейти на початок